Istniejące zespoły badawcze

1. ZB realizujący projekty „Trybunał Konstytucyjny - badania z zakresu socjologii prawa”. 

Cel: Socjologiczna analiza Trybunału Konstytucyjnego i dyskursu wokół niego. Czas działania zespołu badawczego w ramach realizacji ww. projektu: 2017-2019.

Kierownik zespołu: dr Hanna Dębska

Członkowie zespołu:

 • dr Hanna Dębska,
 • dr Tomasz Warczok (IFiS UP)
 • ekspert: dr hab. Andreas Schmitz (Uniwersytet w Bonn, Niemcy)
 • Adam Matecki  - student IV r. Prawa
 • Olaf Miller  - student IV r. Prawa.

 

2. ZB realizujący projekty „Ogólne nauki o prawie – badania metodą MCA (wieloraka analiza korespondencji)”.

Cel: przeprowadzenie badań nad ogólnymi naukami o prawie (filozofia, teoria, socjologia prawa) na wszystkich wydziałach prawa polskich uniwersytetów przy wykorzystaniu wielorakiej analizy korespondencji. Czas działania zespołu badawczego w ramach realizacji ww. projektu: 2017-2020.

Kierownik zespołu: dr Hanna Dębska

Członkowie zespołu:

 • dr Hanna Dębska,
 • dr Tomasz Warczok (IFiS UP)
 • eksperci:

- prof. dr hab. Tomasz Zarycki (ISS, UW)

- dr Valentin Behr (ISS, UW)

- dr hab Andreas Schmitz (Uniwersytet w Bonn, Niemcy)

 • Adam Matecki  - student IV r. Prawa
 • Olaf Miller  - student IV r. Prawa.

 

3. ZB realizujący projekty „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu studiów na kierunku Ekonomia społeczna, poprzez (między innymi) wykorzystanie wyników badań prowadzonych w Katedrze w obszarze ekonomii społecznej. Projekt zakłada ścisłą współpracę z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, która zapewni realizację programu przygotowującego studentów do bycia specjalistami w zakresie ekonomii społecznej i rozwoju idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a w jego realizację zaangażowani są także eksperci zewnętrzni – przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw działających w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W projekt zaangażowani będą także studenci kierunku Ekonomia społeczna, którzy będą beneficjentami realizowanych działań.

Ramy czasowe: 1.10.2018 – 30.11.2021

Kierownik zespołu: dr Dorota Murzyn

Skład osobowy zespołu:

Dr hab. Janina Pach, prof. UP

Dr Marta Czyżewska

Dr Katarzyna Kowalska

Dr Wojciech Maciejewski

Dr Ewa Radomska

Dr Renata Śliwa

 

4. ZB realizujący projekty „Przygotowanie do biznesu”

Celem projektu jest opracowanie, w oparciu o prowadzone w Katedrze badania naukowe w obszarze przedsiębiorczości, specjalistycznego kursu z zakresu przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla wszystkich studentów UP studia II stopnia. Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a w jego realizację zaangażowani są także eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele przedsiębiorstw. W projekt zaangażowani będą także studenci wszystkich kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym, którzy będą beneficjentami realizowanych działań.

Ramy czasowe: 1.10.2018 – 30.09.2022

Kierownik zespołu: dr Marta Czyżewska

Skład osobowy zespołu:

Dr hab. Janina Pach, prof. UP

Dr Katarzyna Kowalska

Dr Wojciech Maciejewski

Dr Dorota Murzyn

Dr Paweł Nowak

Dr Ewa Radomska

Dr Paulina Szyja

Dr Renata Śliwa

W projekt zaangażowane są także osoby spoza Katedry:

Dr Małgorzata Kmak

Dr Marcin Mazgaj

Dr Tomasz Szeląg

 

5. ZB realizujący projekty „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel”

Celem projektu jest opracowanie, w oparciu o prowadzone w Katedrze badania naukowe, innowacyjnego kursu z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów szkół podstawowych. Projekt ma prowadzić do kształtowania wśród młodych obywateli postaw przedsiębiorczych i odpowiedzialnych społecznie zachowań.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a w jego realizację zaangażowane są także podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym szkoły.

Ramy czasowe: 1.09.2018 – 31.08.2020

Kierownik zespołu: dr Wojciech Maciejewski

Skład osobowy zespołu:

Dr Marta Czyżewska

Dr Dorota Murzyn

Dr Ewa Radomska

Dr Paulina Szyja

 

Planowane zespoły badawcze (od 2019 r.)

1. ZB realizujący projekt pn. ,,Samorząd terytorialny wobec zmian politycznych i prawnych po 2015 r.’’ Istotą prowadzonych analiz będzie weryfikacja hipotezy o znaczącym wpływie zmian ustrojowych, prawnych i politycznych (które zaszły po 2015 r.) na usytuowanie samorządu terytorialnego w państwie polskim. Dotyczy to zarówno poszczególnych jednostek samorządowych jak i całego systemu terytorialnego zarządzania publicznego, będącego fundamentem decentralizacji państwa. Zdiagnozowanie stanu faktycznego pozwoli na wypracowanie ustaleń, które następnie posłużą do konceptualizacji rekomendacji dla dalszych badań naukowych, z uwzględnieniem ich empirycznego wykorzystania przez wybrane instytucje i organizacje funkcjonujące w RP. Badania prowadzone będą do końca 2020 roku.

Kierownik zespołu - prof. dr hab. Andrzej Piasecki

Członkowie zespołu:

 • dr hab. Grzegorz Krawiec,
 • dr Małgorzata Kmak,
 • dr Krystyna Celarek,
 • dr Joanna Podgórska-Rykała,
 • mgr Piotr Szewczyński (doktorant, przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego, kierownik w Agencji Rozwoju),
 • studentka administracji IPAE: Lilia Podwika.

 

2. ZB realizujący projekt pn.: „Zespół Badawczy Historii Ustroju Państwa i Prawa.” Zadaniem zespołu będzie opracowanie zbiorowej monografii naukowej pt."Odpowiedzialność w polskim prawie publicznym i prywatnym. Dzieje pojęć i instytucji" (której wydanie planuje zlecić się Wydawnictwu Sejmowemu w Warszawie w roku 2020) oraz zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej na ten temat w pierwszej połowie 2020 r. Celem tych zamierzeń jest włączenie się zespołu w szeroko rozumiany cykl obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zamierzone zadania, w moim zamyśle, miałyby być przeglądem rozwoju kategorii odpowiedzialności w prawie polskim na przestrzeni 100 lecia. Zespół będzie działał w latach 2019-2020.

Kierownik zespołu: dr hab. prof. UP Piotr Tusiński.
Skład osobowy:

 • dr hab. prof. UP Andrzej Madera,
 • dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska
 • dr Elżbieta Maj,
 • dr Marcin Mazgaj,
 • dr Marcin Sala-Szczypiński
 • dr Łukasz Sanakiewicz,
 • dr Tomasz Szeląg,
 • mgr Eryk Brodnicki - doktorant (przygotowujący pracę doktorską pod opieką dr hab.prof.UP P. Tusińskiego),
 • Agnieszka Sokołowska - studentka II roku prawa.

 

3. ZB w ramach projektu pn. „Ochrona danych osobowych w jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.” Celem projektu jest przede wszystkim wypracowanie standardów ochrony danych osobowych w jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki (co może przybrać formę – w zależności od sytuacji w tym sektorze - projektu kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w tym sektorze, uwag i opinii do projektów takich kodeksów i innych dokumentów tego typu, a także zestawu dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych w ww. jednostkach w odniesieniu do typowych ich działań). Zamierzeniem zespołu jest również wypracowanie zasad współpracy podmiotów zaangażowanych w ochronę danych osobowych na uczelniach wyższych i innych jednostkach tego sektora, na przykład przez stworzenie - we współpracy z Europejskim Centrum Badań nad Administracją Publiczną, działającym w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - zdalnych narzędzi współpracy służących wymianie informacji i dobrych praktyk oraz zgłaszaniu uwag i opinii. Ramy czasowe zespołu badawczego: 2019 - 2021.

Kierownik zespołu: Dr Monika Skowrońska.

Członkowie zespołu badawczego:

 • UP dr hab. Inga Kawka,
 • dr Agata Nodżak;
 • dr Tomasz Kalita – inspektor ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Monika Tokarczyk – inspektor ochrony danych osobowych w Instytucie Farmakologii PAN oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim i Collegium Medicum UJ,
 • Mateusz Ponikiewicz – inspektor ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

 

4. ZB realizujący projekt pn. „Innowacyjność ekonomii społecznej w gospodarce”. Celem badań jest analiza i ocena innowacyjności ekonomii społecznej, kierunków jej wpływu  na wzrost i rozwój gospodarczy, a  w szczególności na rozwój inkluzywny. Zadania badawcze:

- analiza ekonomicznych, społecznych, ekologicznych, politycznych i prawnych uwarunkowań rozwoju ekonomii oraz przedsiębiorczości społecznej w Polsce i na świecie,

- zbadanie znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej,

- opracowanie modeli biznesowych dla efektywnej ekonomizacji działań podmiotów ekonomii społecznej,

- analiza i ocena wkładu ekonomii społecznej w PKB,  w rozwój gospodarczego,

- rozwijanie kontaktów naukowych i badawczych z zagranicznymi ośrodkami prowadzącymi badania nad współczesną ekonomią społeczną,

- utworzenie ośrodka badań nad ekonomią społeczną,

-zbadanie funkcjonowania wybranych podmiotów ekonomii społecznej

- upowszechnianie wyników badań poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowych (w 2019 i 2020 roku) z udziałem przedstawicieli z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych, ekspertów i praktyków działających w sektorze ekonomii społecznej,

- publikacja monografii i artykułów naukowych.

W ramach prac zespołu badawczego rozwijana będzie współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności podmiotami z sektora ekonomii społecznej. Podmioty te, z którymi Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej współpracuje od kilku lat, zgłosiły zapotrzebowanie na tego typu badania, podkreślając, że brak im danych do przedstawienia roli ekonomii społecznej w rozwoju gospodarczym.

W prace w ramach zespołu badawczego angażowani będą także studenci Ekonomii społecznej, między innymi będą mieli możliwość uczestnictwa w organizowanych konferencjach oraz publikacji artykułów w monografii naukowej.

Ramy czasowe: 2019-2020

Kierownik zespołu: dr hab. Janina Pach, prof. UP

Skład osobowy zespołu:

Prof. dr hab. Marian Kozaczka

Dr Marta Czyżewska

Dr Katarzyna Kowalska

Dr Wojciech Maciejewski

Dr Dorota Murzyn

Dr Paweł Nowak

Dr Ewa Radomska

Dr Krzysztof Sala

Dr Paulina Szyja

Dr Renata Śliwa

 

5. ZB realizujący projekt pn. „Tworzenie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym i rola unijnych funduszy w tym procesie”

Zadania badawcze:

 1. Zdiagnozowanie stanu zaawansowania przyjmowania i wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.
 2. Zbadanie roli gospodarki niskoemisyjnej w tworzeniu ram rozwojowych.
 3. Zbadanie stopnia wykorzystania środków unijnych na cele związane z gospodarką niskoemisyjną.
 4. Zorganizowanie międzynarodowego seminarium/konferencji.
 5. Zorganizowanie warsztatów z udziałem przedstawicieli samorządów.
 6. Publikacja artykułów lub monografii.

Ramy czasowe: 2020-2022

Kierownik zespołu: dr Paulina Szyja

Skład osobowy zespołu:

dr Dorota Murzyn

dr Krzysztof Sala

Kamila Sroka – studentka III roku Ekonomii społecznej

 

6. ZB realizujący projekt pn. „Ocena skuteczności wybranych działań Urzędu Marszałkowskiego i organizacji pozarządowych”

Zespół wykona dwa projekty, których fundamentem będzie obserwacja uczestnicząca.

Czas realizacji projektów: luty 2019 –wrzesień 2019

Członkowie zespołu:

 • dr Małgorzata Kmak,
 • dr Iwona Lupa-Wójcik,
 • dr Ireneusz Drabik,
 • mgr Anna Kwaśniak (UMWM),
 • mgr Iwona Siekierska (Prezes Fundacji),
 • mgr Paulina Sacha (doktorantka – ekspert PR),
 • mgr Maria Kotkiewicz (doktorantka – konsultant ds. projektowych),
 • studenci (duża liczba studentów zaangażowanych w projekt).

I. Projekt we współpracy z Departamentem Marki Małopolska (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).

Cele projektu nr I: współpraca z Departamentem Marki Małopolska (Małopolski Urząd Wojewódzki) przy projektowaniu i realizacji badań rynku, raportowanie i prezentacja wyników badań i analiz, wsparcie analityczne dla działu marketingu przy przygotowywaniu bieżących i strategicznych projektów, udział w procesie wdrażania nowych rozwiązań, poprzez koordynację praktyk realizowanych przez studentów IPAE w Departamencie Marki Małopolska

II. Projekt we współpracy z Iwoną Siekierską – prezesem Fundacji działającej na rzecz alergików w Krakowie.

Cele projektu nr II: udział w procesie realizacji projektu społecznego „Kraków Przyjazny Alergikom”, mający na celu podniesienie komfortu życia krakowskich alergików, ze szczególnym naciskiem na bezpieczne sadzenie miejskiej roślinności.

 

7. ZB w ramach projektu „Interdyscyplinarne studium badań nad równością płci” , to zespół naukowo-badawczy działający w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, w ramach której Instytut podejmuje działania naukowe na rzecz badania kwestii planowania, wdrażania i monitorowania zasady równości kobiet i mężczyzn w obszarze, m.in. prawa, administracji, zarządzania, ekonomii czy edukacji. Realizowane projekty mają charakter interdyscyplinarny, co jest uwarunkowane istotą badanego zagadnienia. Poprzez działania ekspertów i ekspertek specjalizujących się w problematyce zasady równości kobiet i mężczyzn Centrum bada i monitoruje działania na rzecz polityki równościowej gender mainstreaming, podejmowane przez: jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje trzeciego sektora, przedsiębiorców.

Zespół badawczy:

 • dr Joanna Podgórska-Rykała – koordynatorka zespołu
 • dr Beata Pawlica
 • dr Marek Stych
 • mgr Katarzyna Rosół

W prace Zespołu zostaną włączeni studenci Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, którzy w ramach zajęć akademickich realizują kursy tematycznie związane z obszarami badawczymi Zespołu.

 

8. ZB realizujący projekt pn. „Pracownia badań nad współdecydowaniem i partycypacją”.

Badane zagadnienia mają istotne znaczenie nie tylko w perspektywie polityki publicznej, zarządzania publicznego i administracji publicznej, ale również w odniesieniu do stanu bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa ekonomicznego. We wszystkich wyodrębnionych modułach zestawiane i badane będą zarówno formalne założenia i związane z nimi administracyjne procedury, jak i realne ich wykonawstwo, a także – na tyle, na ile to będzie w konkretnych przypadkach możliwe – nieformalna strona kształtujących się praktyk. Konkretne analizy uwarunkowane będą priorytetami związanymi z aktualnymi możliwościami organizacyjnymi oraz środkami materialnymi, które znajdą się w dyspozycji zespołu. Zasoby merytoryczne zespołu, wynikające z dotychczasowych doświadczeń badawczych, organizacyjnych oraz edukacyjnych, dają rękojmię efektywnego wykonywania zaprojektowanych zadań. Wyszczególnione elementy badań zarysowują ogólne pole badawcze. W związku z jego różnorodnością oraz interdyscyplinarnością, w kręgu zainteresowań zespołu znajdzie się 6 modułów, które umożliwią dywersyfikację i uszczegółowienie badań w konkretnych domenach.

Skład zespołu:

 • dr hab. Jacek Sroka
 • dr Joanna Podgórska – Rykała, 
 • dr Karol Bieniek.

W prace Zespołu zostaną włączeni studenci Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, którzy w ramach zajęć akademickich realizują kursy tematycznie związane z obszarami badawczymi Zespołu.

 

9. ZB realizujący projekt pn. „Analiza ewolucji ustrojowej państw o długiej tradycji demokratycznej”

Zadania badawcze:

 1. Celem badawczym jest: analiza ewolucji ustrojowej państw o długiej tradycji demokratycznej, wypracowanie modelów dobrych praktyk, a następnie popularyzowanie wypracowanych modelów w krajach w których transformacja ma miejsce (Ukraina, Serbia, inne państwa tzw. „młodej demokracji”).
 2. Planowanym efektem jest opracowanie sylabusa złożonego z trzech części: przewodnika po polskich i zagranicznych ośrodkach badawczych analizujących tematykę transformacji ustrojowych, z którymi IPAiE nawiąże kontakt i współpracę w zakresie szeroko pojętej wymiany doświadczeń badawczych i wniosków dotyczących metodologii zrealizowanych i podejmowanych badań oraz skuteczności procesu dydaktycznego. Wypracowane zostanie narzędzie dydaktyczne: karta kursu fakultatywnego (nazwa kursu – zbieżna z celem badawczym: „Procesy transformacji ustrojowej”). Tak zaplanowany kurs w przyszłości zostanie zrealizowany w IPAiE oraz w krajach, gdzie transformacja ustrojowa trwa, np. Ukraina, Serbia (część druga). Integralną częścią karty kursu będzie zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o szczegółową kwerendę, wykonaną w kraju i ośrodkach zagranicznych.

Ramy czasowe: 2019-2020

Kierownik zespołu: dr Małgorzata Kmak

Skład osobowy zespołu:

prof. dr hab. A. Piasecki, dr A. Nodżak, dr M. Kmak, doktoranci: S. Rapicka, M. Bodzek, P. Pułka, W. Glac, M. Kotkiewicz, P. Sacha, K. Rosół.

 

10. Zespół badawczy  Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP "Badania prawne nad dzieckiem i rodziną"

Idea uruchomienia Zespołu badawczego "Badania prawne nad dzieckiem i rodziną" pojawia się w obliczu ograniczonego spektrum badań nad prawnym statusem dziecka i szeroko rozumianej rodziny. Większość badań naukowych oscyluje wokół aspektów pedagogicznych, socjologicznych lub ekonomicznych. Działania naukowe prowadzone w ramach Zespołu pozwolą na wypełnienie istotnejluki badawczej w ujęciu całościowym. Na podbudowie statystyczno-socjologicznej, analiza obejmie bowiem wszystkie wiodące gałęzie prawa normujące status prawny dziecka i rodziny, aż po sytuację zdrowotną obu grup docelowych(w ujęciu dogmatycznym i empirycznym).

W ramach Zespołu planowane jest także podjęcie aktywności seminaryjnej, szkoleniowej, doradczej i eksperckiej, co pozwoli na osiągnięcie maksymalnie wysokiej utylitarności działań i wymierności społecznej.

Zakładamy, że konkluzje badawcze pozwolą na wysuwanie znaczących wniosków de lege ferenda, a następnie wdrażanie innowacji do istniejącego systemu ochrony dziecka i rodziny na gruncie polityki społecznej i bezpieczeństwa społecznego.

Planowana działalność opierać będzie się także na aktywnej współpracy z krajową i zagraniczną sferą ekonomii społecznej oraz agend wykonujących zadania publiczne w przedmiotowym obszarze.

Ramy czasowe kluczowych badań (Status prawny dziecka i rodziny) wyznaczono na lata 2019-2022.

Obszar działalności Zespołu"Badania prawne nad dzieckiem i rodziną":

I. Działalność naukowo-badawcza w obszarach:

 • prawna ochrona dziecka (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne z rodzinnym, socjalne, karne, kanoniczne),
 • prawna ochrona rodziny (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne z rodzinnym, socjalne, karne, kanoniczne).

II. Działalność konferencyjna:

 • organizacja konferencji na UP,
 • współorganizacja konferencji zewnętrznych.

III. Organizacja seminariów eksperckich na UP, w jednostkach organizacyjnych (urzędach placówkach) zajmujących się ochroną prawną dziecka i rodziny, w organizacjach pozarządowych mających w celach statutowych wsparcie dziecka i rodziny.

IV. Działalność doradcza i ekspercka w zakresie ochrony i wsparcia dziecka i rodziny, w tym polityki prorodzinnej.

V. Poradnictwo (koordynacja zewnętrznych poradni prawnych i socjalnych).

VI. Współpraca z podmiotami publicznymi (MOPS, PCPR, ROPS) isądami realizującymi zadania w zakresie ochrony prawnej dziecka i rodziny oraz placówkami ekonomii społecznej (POW, DPS, OIK i in.).

VII. Współpraca z centrami badań nad dzieckiem i rodziną prowadzonymi przez inne uczelnie.

VIII. Współpraca z instytutami UP prowadzącymi badania w zakresie ochrony dziecka

i rodziny (głównie: Instytut Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki Specjalnej, Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Politologii oraz Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie).

IX. Współpraca międzynarodowa z ośrodkami badawczymi i organizacjami realizującymi zadania z zakresu prawnej ochrony dziecka i rodziny.

X. Docelowo redakcja czasopisma: „Dziecko i rodzina. Prawo * Socjologia * Zdrowie”.

Obszary badawcze Zespołu"Badania prawne nad dzieckiem i rodziną":

Obszar badań prawnych nad dzieckiem

 1. Prawna ochrona dziecka w prawie konstytucyjnym i na gruncie praw człowieka.
 2. Prawna ochrona dziecka w prawie międzynarodowym.
 3. Prawna ochrona dziecka w prawie administracyjnym procesowym i materialnym, głównie w zakresie:
 • aktów stanu cywilnego,
 • nabycia obywatelstwa,
 • prawa oświatowego,
 • wypoczynku i rekreacji,
 • ochrony cudzoziemców, w tym uchodźców,
 • dowodów osobistych i dokumentów paszportowych,
 • ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 1. Prawna ochrona dziecka w prawie cywilnym i rodzinnym, w tym procesowym.
 2. Prawna ochrona dziecka w prawie karnym, prawie wykroczeń i postępowaniuw sprawach nieletnich.
 3. Prawna ochrona dziecka (i jego rodziny) w prawie socjalnym, w tym:
 • pomocy społecznej,
 • pieczy zastępczej,
 • zaopatrzenia społecznego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 1. Prawna ochrona dziecka i jego status w prawie kanonicznym.
 2. Prawna ochrona dziecka i młodocianego w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Planowana realizacja 2019-2020

Obszar badań prawnych nad rodziną

 1. Polityka społeczna i prorodzinna.
 2. Polityka zdrowotna.
 3. Prawna ochrona rodziny w prawie konstytucyjnym i na gruncie praw człowieka.
 4. Prawna ochrona rodziny w prawie międzynarodowym.
 5. Prawna ochrona rodziny w prawie administracyjnym procesowym i materialnym, w głównie w zakresie:
 • aktów stanu cywilnego,
 • prawa oświatowego,
 • ochrony cudzoziemców, w tym uchodźców,
 • pomocy mieszkaniowej,
 • ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.
 1. Prawna ochrona rodziny w prawie cywilnym i rodzinnym, w tym procesowym.
 2. Prawna ochrona rodziny w prawie karnym, prawie wykroczeń i postępowaniuw sprawach nieletnich.
 3. Prawna ochrona rodziny w prawie socjalnym, w tym:
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • zaopatrzenia społecznego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • ochrony zdrowia.
 1. Prawna ochrona osób wykluczonych społecznie jako członków rodziny lub osób samotnych, w tym mechanizmy ochrony:
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób w podeszłym wieku,
 • osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i in.
 1. Prawna ochrona rodziny i jej status w prawie kanonicznym.
 2. Prawna ochrona rodzica i opiekuna w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Planowana realizacja 2021-2022

Skład Zespołu"Badania prawne nad dzieckiem i rodziną":

 1. Dr Elżbieta Maj, adiunkt IPAE (kierownik)
 2. Dr Marek Stych,adiunkt IPAE,
 3. Dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita,
 4. Dr Beata Pawlica, adiunkt IPAE,
 5. Dr Anna Juryk, adiunkt IPAE,
 6. Dr Łucja Kobroń-Gąsiorowskaadiunkt IPAE,
 7. Mgr Wojciech Glac, doktorant, Wydział Politologii

Dodatkowo Centrum zasilą studenci prawa, administracji ekonomii społecznej.

Eksperci:

 1. Uros Novakovic Assistant Professor, University of Belgrade, Faculty of Law, cab. A 10, Bulevar kralja Aleksandra 67, 11 000 Belgrade, Serbia
 2. Marija Draškić, Prof. dr, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevarkralja Aleksandra 67, 11000 Beograd
 3. Nguyen Thi Hong Nhung, Assoc. Prof., Vice-dean, School of Law, University of Economics and Law, Vietnam National University of Ho Chi Minh City Precinct 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
 4. Doan Thi Phuong Diep Dr, Faculty of Law, University of Economics ang Law, National University in Hochiminh city, Vietnam
 5. Bożena Płonka-Syroka Prof. dr hab., Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 6. Arin Namal Prof., Faculty of Medicine, Department of Medical History and Ethics, University Istambul, Turcja;
 7. Emin ALKAN dr, Faculty of Medicine, Department of Medical History and Ethics, University Istambul, Turcja. 
 8. Assoc. Prof. Dr. Sevtap Metin, Philosophy and Sociology of Law, Law Faculty, Istanbul University, Turcja.
 9. Assoc. Prof.Dr. Ülker Yükselbaba, Philosophy and Sociology of Law, Law Faculty, Istanbul University, Turcja.