STUDIA PODYPLOMOWE 2017/2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Cel Studiów
Celem studiów podyplomowych Administracja samorządowa jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnianie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na doświadczeniu teoretyków i praktyków.

Adresaci
Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

W planie studiów, m. in.:
 Podstawy prawa konstytucyjnego RP
 Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 Ustrój prawny samorządu terytorialnego
 Status prawny pracowników samorządowych
 Podstawy organizacji i zarządzania
 Zarządzanie ryzykiem
 Prawo zamówień publicznych
 Partnerstwo Publiczno Prywatne
 Podstawy marketingu
 Europejskie systemy władzy lokalnej
 Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
 Fundusze strukturalne UE i programowanie rozwoju
 Finanse lokalne i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 Zarządzanie gospodarką lokalną
 Nowoczesna administracja samorządowa
 Prawo do informacji publicznej i ochrona danych osobowych

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych
Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji) jakości administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Znaczną uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności studentów do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.
Kierownik studiów podyplomowych:

Dr Małgorzata Kmak, Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii
E-mail: malgorzata.kmak@up.krakow.pl

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1350 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

HARMONOGRAM

POBIERZ

PROGRAM STUDIÓW

POBIERZ

PLAN STUDIÓW

POBIERZ