STUDIA PODYPLOMOWE 2018/2019

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Więcej szczegółów dotyczących oferty studiów podyplomowych:

 ➡ INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

 ➡ REKRUTACJA KROK PO KROKU

 ➡ REJESTRACJA

Charakterystyka studiów:
Studia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w administracji sądowej i instytucjach wspomagających wymiar sprawiedliwości (np. prokuratura, policja, organy ochrony prawnej). Studia dostarczają słuchaczom niezbędny zasób wiedzy z podstawowych gałęzi prawa oraz z zakresu zarządzania i organizacji pracy, przydatną zawodowo.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny). Studia adresowane są zarówno do osób, które pragną rozpocząć pracę w wymiarze sprawiedliwości i jednostkach pomocniczych na stanowiskach urzędniczych, jaki i do pracowników tych instytucji ukierunkowanych na awans zawodowy, wymagający rozwoju kompetencji w zakresie prawa, organizacji i zarządzania.

W planie studiów, m. in.:
 Ustój władzy sądowniczej w Polsce
 Struktura organizacyjna oraz zadania organów wymiaru sprawiedliwości i jednostek pomocniczych
 Dostęp do informacji publicznej, obieg informacji oraz ochrona danych osobowych
 Podstawy prawoznawstwa
 Podstawy prawa cywilnego
 Podstawy prawa karnego
 Podstawy postępowania sądowego w sprawach cywilnych i karnych
 Status pracownika sądu i prokuratury
 Nowoczesne zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i jednostkach pomocniczych
 Zarządzanie zasobami ludzkimi
 Kontrola zarządcza w organach wymiaru sprawiedliwości
 Informatyzacja w wymiarze sprawiedliwości
 Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów
 Budowa zespołu i przywództwo
 Finanse publiczne i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwenci nabywają umiejętności wymagane do zajmowania stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych w organach sądowych i pomocniczych. Są to umiejętności obejmujące: prace kancelaryjno-biurowe w sądzie i prokuraturze, umiejętności pracy zespołowej, zarządzania i organizacji pracy własnej i członków zespołu w przypadku stanowisk kierowniczych.

Kierownik studiów:
Dr Anna Juryk
E-mail: anna.juryk@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1500 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

Charakterystyka studiów:
Studia doskonalące w zakresie: administracji samorządowej, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, zarządzania i kontroli w administracji publicznej. Ich celem jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnianie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na doświadczeniu teoretyków i praktyków.

Adresaci:
Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

W planie studiów, m. in.:
 Podstawy prawa konstytucyjnego RP
 Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 Ustrój prawny samorządu terytorialnego
 Status prawny pracowników samorządowych
 Podstawy organizacji i zarządzania
 Zarządzanie ryzykiem
 Prawo zamówień publicznych
 Partnerstwo Publiczno Prywatne
 Podstawy marketingu
 Europejskie systemy władzy lokalnej
 Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
 Fundusze strukturalne UE i programowanie rozwoju
 Finanse lokalne i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 Zarządzanie gospodarką lokalną
 Nowoczesna administracja samorządowa
 Prawo do informacji publicznej i ochrona danych osobowych

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji) jakości administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Znaczną uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności studentów do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Małgorzata Kmak, Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii
E-mail: malgorzata.kmak@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1350 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

Charakterystyka studiów:
Studia mają unikatowy wymiar w skali kraju. Ich celem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi praw zwierząt, przy czym przyjęto perspektywę multidyscyplinarną: prawną, biologiczna, etyczną, filozoficzną.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny). Studia zainteresować mogą osoby zawodowo pracujące ze zwierzętami, członków i pracowników organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także dla pracowników organów administracji publicznej, którzy w swojej zawodowej pracy mają do czynienia ze zwierzętami.

W planie studiów, m. in.:
 Podstawy zoologi
 Prawna ochrona zwierząt
 Prawna ochrona zdrowia zwierząt
 Ochrona zwierząt w prawie karnym
 Prawo łowieckie
 Filozoficzne podstawy praw zwierząt
 Krytyka praw zwierząt
 Prawne i pozaprawne aspekty funkcjonowania schronisk dla zwierząt i ogrodów zoologicznych
 Zawód lekarza weterynarii
 Sytuacja zwierząt w prawie administracyjnym
 Prawne aspekty hodowli zwierząt gospodarskich
 Zwierzęta a religia
 Zwierzęta w prawie międzynarodowym i europejskim
 Prawne podstawy funkcjonowania inspekcji weterynaryjnej
 Organizacje społeczne w kontekście ochrony praw zwierząt

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent studiów uzyskuje pogłębioną wiedze na temat systemu ochrony zwierząt, przydatną m.in w pełnieniu roli pracownika w podmiotach i instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt oraz opieką nad zwierzętami, takimi jak m.in: lecznice weterynaryjne, schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Grzegorz Krawiec
E-mail: grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1350 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy planujących własny biznes do uruchomienia przedsięwzięcia biznesowego oraz do stworzenia lub przekonstruowania własnej strategii biznesu, aby istotnie odróżnić go od oferty konkurencji na rynku, a przy tym zaprojektować w zgodzie z zasadami ochrony środowiska.

Adresaci:
Studia adresowane są do wszystkich osób rozważających własny biznes, jako ścieżkę dalszej kariery zawodowej. Dedykowane są również osobom zarządzającym firmą (zarówno właścicielom, jak i pracownikom), które znajdują się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, a poszukują nowych możliwości i ścieżek rozwoju swojego biznesu, bądź planują wdrożenie nowych technologii, związanych z ochroną środowiska. Warunkiem koniecznym jest ukończenie, co najmniej studiów pierwszego stopnia.

W planie studiów, m. in.:
 Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej
 Współpraca administracji i biznesu
 Biznes społeczny z zrównoważonym rozwoju
 Kreowanie koncepcji innowacyjnych biznesów
 Prawne aspekty zakładnia i funkcjonowania firmy
 Strategie marketingu - mix i zarządzanie marką w innowacyjnym biznesie
 Odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta
 Umowy w obrocie gospodarczym
 Zrównoważony i trwały rozwój w teorii i praktyce
 Rozwiązania w biznesie przyjazne dla środowiska
 Społecznie odpowiedzialny biznes
 Przedsiębiorczość w agroturystyce
 Elementy rachunkowości i zarządzania finansami w firmie
 Finansowanie startu i rozwoju biznesu
 Biznes plan i jego prezentacja przed inwestorem
 Budowanie zespołu i zarządzanie innowacyjnym biznesem
 Zasady skutecznego przywództwa w biznesie
 Podstawy zarządzania środowiskiem
 Praktyczne aspekty gospodarowania środowiskiem
 Wirtualna symulacja biznesowa

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwenci po ukończeniu studiów potrafią wykreować pomysły na biznes pozwalające realizować im ich własne pasje oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę oraz doświadczenie.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Marta Czyżewska
E-mail: marta.czyżewska@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1500 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

Charakterystyka studiów:
Studia ukierunkowane są na rozszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu marketingu i nowoczesnej promocji przydatnych do opracowywania, wdrożenia, zarządzania i badania skuteczności kampanii promocyjnej oraz strategii promocyjnej organizacji w nowoczesnych i/ lub tradycyjnych mediach przy wykorzystaniu instrumentów z zakresu promotional - mix.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny). Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem organizacji poprzez efektywnie prowadzone działania promocyjne, do menedżerów i specjalistów z przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji społecznych, osób zaangażowanych w działalność polityczną, gospodarczą i społeczną, które zajmują się marketingiem, promocją marketingową, Public Relations, kontaktami z mediami, organizowaniem wydarzeń specjalnych, planowaniem i realizacją kampanii promocyjnych, odpowiadają za opracowywanie wdrażanie, zarządzanie i kontrolowanie skuteczności strategii promocyjnych.

W planie studiów, m. in.:
 Marketing i zintegrowane zarządzanie marketingowe
 Psychologia zachowań konsumenckich
 Badanie marketingowe i segmentacja rynku
 Marka i zarządzanie marką
 Promocja marketingowa i instrumenty promotional - mix
 Etyczne i prawne aspekty promocji
 Nowoczesne i tradycyjne media w promocji
 Metody i narzędzia e-marketingu
 Social media marketing
 Content marketing
 Planowanie i organizacja kampanii promocyjnej
 Strategie promocji w marketingu
 Controlling marketingowy
 Public relations i zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej
 Event marketing - organizacja wydarzeń specjalnych
 Marketing społeczny
 Marketing lokalny i zarządzanie wizerunkiem miejsc

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Słuchacz zdobywa umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania planu badań marketingowych i jego realizacji, wykorzystania metod i technik Public Relations do efektywnego zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną organizacji, w tym w sytuacji kryzysowej, przygotowania planu wydarzeń specjalnych (eventów) organizacji, jego wdrożenia i zarządzania nim, opracowania kampanii promocyjnej organizacji w nowoczesnych i tradycyjnych mediach przy wykorzystaniu instrumentów promotional - mix, opracowania i wdrożenia strategii promocji organizacji oraz analizy jej skuteczności przy wykorzystaniu narzędzi controllingu marketingowego.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Ewa Radomska
E-mail: ewa.radomska@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1580 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

Charakterystyka studiów:
Studia są odpowiedzią na unijną reformę ochrony danych osobowych. Absolwent studiów nabędzie wiedzę na temat konstytucyjnych praw do prywatności i do informacji, i ich realizacji na poziomie ustawowym, a także zostanie zaznajomiony z przeprowadzoną unijną reformą ochrony danych osobowych, a w szczególności z unormowaniami zawartymi w RODO, które wprowadza rozszerzony katalog praw, przysługujących każdej osobie w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych. Podczas studiów szczegółowo zostaną przedstawione: praktyczne aspekty stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz prawne i organizacyjne problemy realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów, m. in.:
 Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych
 Unijna reforma ochrony danych osobowych
 Ochrona danych osobowych w ustawodawstwie krajowym
 Instytucjonalna ochrona danych osobowych
 Informacja publiczna
 Prawne podstawy ochrony informacji niejawnych
 Ochrona wizerunku w administracji publicznej
 Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
 Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
 Szacownie i zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 Kontrole GIODO/PUODO

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Dyplomant posiadać będzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, a także będzie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka ciąży na osobie zatrudnionej na takim stanowisku. Słuchacze zostaną przygotowani do: tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji, kontroli GIODO/PUODO, przeprowadzania analizy ryzyka z ochrony danych osobowych.

Kierownik studiów:
Dr Agnieszka Ogrodnik - Kalita
E-mail: agnieszka.ogrodnik-kalita@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1500 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

Charakterystyka studiów:
Studia dotyczą problematyki z zakresu prawa medycznego z uwzględnieniem w dużym stopniu zagadnień bioetycznych. W trakcie studiów student poznaje m.in.: system organizacyjny ochrony zdrowia, kwestie finansowania systemu ochrony zdrowia; prawny i etyczny wymiar transplantologii, badań klinicznych oraz inżynierii genetycznej, eutanazji i stanów terminalnych; zasady deontologii medycznej, bioetyki; zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz ochrony danych medycznych i sposoby prawidłowego administrowania tymi danymi; zasady zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

W planie studiów, m. in.:
 Administracja publiczna ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej
 Podstawy zarządzania i marketingu w działalności leczniczej
 Organizacja i finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej
 Prawo zamówień publicznych w ochronie zdrowia
 Akredytacja i standaryzacja w ochronie zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej
 Podstawy prawne systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Unii Europejskiej
 Podstawy prawa farmaceutycznego
 Prawna problematyka ochrony zdrowia psychicznego
 Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i administrowania danymi medycznymi
 Świadczenia zdrowotne w Polsce i Unii Europejskiej
 Wprowadzenie do etyki
 Status prawny zawodów medycznych
 Etyka zawodów medycznych - tajemnica zawodowa, klauzula sumienia.
 Odpowiedzialność podmiotów medycznych i osób wykonujących zawody medyczne
 Pozasądowe systemy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
 Prawa i obowiązki pacjenta
 Prawne i etyczne aspekty przerywania ciąży, eutanazji i stanów terminalnych - warsztaty
 Prawne i etyczne aspekty transplantologii, inżynierii genetycznej, wspomaganego macierzyństwa i zmiany płci.
 Prawne i etyczne aspekty biotechnologii, badań klinicznych, przeprowadzania eksperymentów medycznych - warsztaty.

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Studia przygotowują do pracy na różnych szczeblach administracji systemu ochrony zdrowia, w tym na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych, oraz w innych instytucjach i organizacjach, których działalność jest związana z problematyką ochrony zdrowia, jak np. firmy ubezpieczeniowe, związki zawodowe zawodów medycznych czy samorządy zawodów medycznych. Osobom o wykształceniu prawniczym studia pozwolą na specjalizację w dziedzinie prawa medycznego, co uatrakcyjni ich pozycję na rynku pracy oraz pozwoli na świadczenie na wysokim poziomie usług prawniczych.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Agata Nodżak
E-mail: agata.nodzak@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 2000 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

Charakterystyka studiów:
Studia doskonalące w zakresie: podstawowych przepisów prawa, w szczególności tych, które odnoszą się do funkcjonowania administracji publicznej.
Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji publicznej. Oprócz przedmiotów ściśle związanych z prawem administracyjnym (gdzie nacisk kładzie się na studium przypadków), sporo czasu poświęcono także prawu prywatnemu, które w działalności administracji odgrywa coraz większą rolę.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów, m. in.:
 Podstawy prawoznawstwa
 Praktyczne elementy prawa konstytucyjnego
 Prawo cywilne - część ogólna
 Elementy prawa zobowiązań
 Prawo rzeczowe, spadkowe i rodzinne
 Prawo administracyjne - część ogólna
 Elementy materialnego prawa administracyjnego
 Postępowanie administracyjne i sądowo - administracyjne
 Postępowanie administracyjne szczególne
 Prawo pracy i pracownicy administracji
 Kontrola administracji publicznej
 Dostęp do informacji publicznej
 Prawo międzynarodowe i europejskie
 Prawo finansowe i podatkowe
 Publiczne prawo gospodarcze
 Dostęp i ochrona danych osobowych
 Ochrona informacji niejawnych

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji publicznej. Studia przeznaczone sią także dla pracowników innych podmiotów i organizacji społecznych.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Grzegorz Krawiec
E-mail: grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1400 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

UWAGA: REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 31.10.2018

Charakterystyka studiów:
Studia doskonalące w zakresie: prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Celem jest zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi obowiązującymi w zakresie inwestycji budowlanych; uwzględnia się także perspektywę finansową i ekonomiczną. Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji budowlanej.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów, m. in.:
 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - aspekty prawne
 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie
 Prawo budowlane
 Prawo nieruchomości
 Postępowanie administracyjne
 Kontrola procesu inwestycyjno - budowlanego
 Zawody budowlane
 Ekonomiczne aspekty procesu inwestycyjno - budowlanego
 Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno - budowlanym
 Prawo umów budowlanych
 Prawo inwestycyjno - budowlane w orzecznictwie sądowym
 Prawo ochrony środowiska
 Finansowanie inwestycji
 Przestępstwa gospodarcze w procesie inwestycyjno - budowlanym

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji budowlanej. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji budowlanej oraz w przedsiębiorstwach budowlanych.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Grzegorz Krawiec
E-mail: grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1350 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

Charakterystyka studiów:
Studia kierowane są do dyrektorów szkół oraz osób kierujących placówkami oświatowymi. Ich celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji oświatowej oraz nauczycieli zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem awansu zawodowego. Studia dostarczają słuchaczom wiedzę z zakresu prawa oświatowego w polskich realiach społeczno - politycznych, przydatną zawodowo, uwzględniającą aspekty zmieniającego się prawa oraz adekwatną do aktualnych problemów edukacyjnych.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (wszystkich kierunków).

W planie studiów, m. in.:
 Podstawy prawoznawstwa
 Polityka edukacyjna w Polsce i Unii Europejskiej
 Prawo oświatowe
 Finanse publiczne i zarządzanie finansami w oświacie
 Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji
 Elementy prawa rodzinnego
 Strategia rozwoju placówki oświatowej
 Placówka oświatowa a samorząd terytorialny
 Szkoły i placówki niepubliczne
 Etyka zawodu dyrektorów i managerów
 Prawo pracy. Karta nauczyciela
 Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
 Negocjacje i mediacje
 Prawo własności intelektualnej
 Prawo zamówień publicznych
 Informatyczne metody prezentacji i narzędzia dydaktyczne
 System informacji oświatowej
 Unijne programy wspierania oświaty
 Procesy decyzyjne w zarządzaniu placówką oświatową
 Marketing i promocja w oświacie
 Nowoczesne technologie w zarządzaniu oświatą

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent studiów potrafi samodzielnie interpretować i stosować przepisy prawa regulujące prowadzenie szkoły i placówki oświatowej.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Marcin Sala - Szczypiński
E-mail: marcin.sala-szczypinski@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1400 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

Charakterystyka studiów:
Studia doskonalące w zakresie: prawa karnego wykonawczego. Celem jest zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi obowiązującymi w obszarze wykonywania kar i środków karnych. Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w obszarze wykonywania kar.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów, m. in.:
 Kodeks karny wykonawczy - ogólna charakterystyka
 Kary i inne środki penalne
 Przestępczość i polityka karna w Polsce
 Konstytucyjne standardy wykonywania kar
 Międzynarodowe standardy wykonywania kar
 Sądowy kurator zawodowy
 Prawa skazanego i ich ochrona
 Postępowanie wykonawcze
 Zakłady karne i areszty śledcze
 Izolacja przestępców z zaburzeniami psychicznymi
 Dozór elektroniczny
 Zatrudnianie osób pozbawionych wolności
 Zakłady izolujące
 Wykonywanie kar nieizolacyjnych
 Wykonywanie kary pozbawienia wolności
 Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur
 Podstawy aksjologiczne procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Studia przeznaczone są dla pracowników administracji więziennej, pracowników organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona praw osadzonych, pracowników socjalnych, kuratorów zawodowych i społecznych oraz innych zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Grzegorz Krawiec
E-mail: grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1350 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

UWAGA: REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 31.10.2018

Charakterystyka studiów:
Proponowane studia są adresowane do osób, które chcą założyć działalność gospodarczą, rozwiązywać w sposób pozasądowy konflikty biznesowe, poszerzyć swoją znajomość wiedzy prawniczej i zdobyć umiejętności koncyliacyjne, konieczne przy realizacji różnych przedsięwzięć gospodarczych.

Adresaci:
Mikroprzedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, a także wszyscy posiadający wykształcenie wyższe którzy są zainteresowani wzbogaceniem wiedzy w tym obszarze. Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku ( tj. tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów, m. in.:
 Prawoznawstwo
 Zarys prawa cywilnego
 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 Prawo handlowe
 Samorząd gospodarczy
 Prawo podatkowe - wybrane aspekty
 Spory gospodarcze, ugody sądowe i pozasądowe w sporach gospodarczych
 Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 Źródła pozyskiwania kapitału na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej
 Techniki negocjacyjne - warsztaty
 Mediacje gospodarcze - warsztaty
 Psychologia biznesu
 Negocjacje z partnerami gospodarczymi - warsztaty
 Reprezentacja podmiotów gospodarczych - warsztaty
 Ochrona danych osobowych klientów. Zasady pozyskiwania danych klientów.
 Marketing gospodarczy
 Komunikacja w biznesie
 Etyka biznesu
 Przedsiębiorczość i zarządzanie w działalności gospodarczej
 Zarys prawa karnego skarbowego
 Przestępstwa gospodarcze

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent zdobędzie wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów gospodarczych, negocjowania z partnerami biznesowymi, prowadzenia dialogu między przedsiębiorcami. Wpisane w plan studiów przedmioty prawnicze, warsztaty mediacyjne i negocjacyjne oraz arkana wiedzy ekonomicznej to szeroki wachlarz nowych kompetencji uczestnika studiów podyplomowych, które mogą się przerodzić w awans zawodowy lub zupełnie inny profil aktywności zawodowej.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Damian Gil
E-mail: damian.gil@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1300 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

HARMONOGRAM

SPRAWDŹ

PROGRAM STUDIÓW

POBIERZ

PLAN STUDIÓW

POBIERZ