SEMINARIA

Długoletni pracownik samorządowy (Dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami) i długoletni pracownik naukowy (naukowiec praktyk). Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu wskazanego poniżej pkt 1-4.
Profil seminarium dyplomowego – licencjat
Kierunek: Administracja

1. Rozważania teoretyczne i praktyczne dotyczące znaczenia informacji i informatyki w prawie administracyjnym, w działalności administracji publicznej.

Przykładowy temat: „Informacja publiczna jako istotny element w procesie zarządzania administracją publiczną na przykładzie gminy X”

2.Legislacja administracyjna - tworzenie prawa przez administrację.

Przykładowy temat: „Przesłanki legalności aktu prawa miejscowego w orzecznictwie sądów administracyjnych”

3. Zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej kontroli działalności administracji publicznej w szczególności kontroli samorządu terytorialnego.

Przykładowy temat: „Znaczenie kontroli zarządczej w procesie funkcjonowania samorządu terytorialnego na przykładzie gminy X”

4.Administracyjnoprawne aspekty dotyczące nieruchomości, zarówno w kontekście gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego jak i granic administracyjnoprawnej ingerencji Państwa w prawo własności nieruchomości.

Przykładowy temat: „Gospodarowanie mieniem komunalnym na przykładzie gminy X”

Studentów zainteresowanych uczestniczeniem w seminarium prowadzonym pod moim kierunkiem zapraszam do zapoznania się z dorobkiem naukowym, znajdującym się na stronie Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii w zakładce strona pracownika, co pozwoli im na zorientowanie się szczegółowo w czym się specjalizuje i w jakiej tematyce pod moją opieką mogą pisać prace dyplomowe. Prace przygotowywane przez „moich” Seminarzystów winny uwzględniać aspekty teoretyczne i praktyczne badanego obszaru.

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister politologii
Profil seminarium dyplomowego – licencjat
Kierunek: Administracja

1. Efektywność i skuteczność administracji publicznej w zakresie zakładanych celów i realizowanych zadań. Efektywność wdrażania dokumentów strategicznych i planistycznych różnych szczebli administracji publicznej.

Przykładowy temat: „Programowanie rozwoju lokalnego na przykładzie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy X”.

2. Zrównoważony rozwój – koncepcja, polityka, cel strategiczny. Ewolucja koncepcji w Europie, przełożenie koncepcji na praktykę w Polsce i Europie. Problematyka ekologiczna. Odnawialne zasoby i źródła energii. Strategia rozwoju energetyki w świecie i Polsce. Polityka energetyczna w Polsce - samowystarczalność energetyczna Polski. Działania ekoenergetyczne.

Przykładowy temat: „Zrównoważony rozwój w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego”.

3. Polityka rozwoju lokalnego w kontekście bezpieczeństwa. Lokalne strategie i programy rozwojowe. Wykorzystanie środków europejskich przez polskie samorządy. Polityka intraregionalna i interregionalna a rozwój lokalny.

Przykładowy temat: „Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego gminy X”.

4. Społecznie odpowiedzialne terytorium. Polityka gospodarowania mieniem publicznym. Partycypacja społeczna. Partnerstwo publiczno-prywatne, filozofia „community policing”.

Przykładowy temat: „Zrównoważone miasto – próba diagnozy na przykładzie miasta X”.

5. Marketing terytorialny. Promocja jednostek terytorialnych. Marketing w Internecie, media lokalne. Public relations w samorządzie terytorialnym (przedsiębiorstwie, organizacji pozarządowych i innych podmiotach).

Promocja Gminy X w latach Y-Z – doświadczenia i wyzwania.

Doktor nauk ekonomicznych
Profil seminarium dyplomowego – licencjat
Kierunek: Administracja

1. Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego. Rozwój a wzrost gospodarczy. Jakość życia społeczeństwa i jej pomiar. Efektywność społeczna i ekonomiczna. Lokalne strategie i programy rozwojowe. Inwestycje zagraniczne a rozwój lokalny w Polsce. Finanse publiczne.

Przykładowy temat: Zrównoważony rozwój w strategii rozwoju gminy X.

2. Nowe zarządzanie w sektorze publicznym (NPM). Koncepcje w ramach nowego zarządzania w sektorze publicznym. Kluczowe aspekty nowego zarządzania publicznego w Polsce. Nowe zarządzanie publiczne w wybranych krajach europejskich. Bariery reformowania administracji publicznej.

Przykładowy temat: Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie gminy X.

3. Marketing publiczny. Orientacja marketingowa w jednostkach administracji publicznej. Marketing terytorialny i zintegrowany. Komunikacja marketingowa i nowoczesne formy przekazu. Badanie i kreowanie opinii publicznej.

Przykładowy temat: Perspektywy rozwoju public relations w jednostkach administracyjnych w Polsce.

4. Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej. Społeczna odpowiedzialność administracji i biznesu. Narzędzia i praktyki CSR w administracji publicznej i biznesie. Wdrażanie procedur CSR. Korzyści z wdrażania CSR w administracji i biznesie. Bariery i perspektywy wdrażania CSR w Polsce.

Przykładowy temat: Społeczna odpowiedzialność w kreowaniu wizerunku miasta.

(doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister ekonomii)
Profil seminarium dyplomowego – licencjat
Kierunek: Administracja

1. Efektywność i sprawność administracji publicznej w kontekście realizacji zadań publicznych. Efektywność wdrożeń dokumentów programowych różnych szczebli administracji publicznej dotyczących rozwoju gospodarki. Zarządzanie publiczne, planowanie, wdrażanie oraz ewaluacja programów publicznych.

Przykładowy temat: „Strategia rozwoju jako podstawowy instrument zarządzania lokalnego na przykładzie gminy X”.

2. Funkcjonowanie sektora finansów publicznych. Funkcjonowanie budżetu państwa (źródła dochodów, zakres wydatków, problematyka deficytu budżetowego i długu publicznego). Finanse samorządu terytorialnego. Finanse Unii Europejskiej (konstrukcja budżetu, charakterystyka funduszy unijnych, zasady przekazywania środków).

Przykładowy temat: „Finansowanie zadań własnych gminy X przy pomocy funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-13”.

3. Problemy rozwoju społeczno – gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej. Polityka regionalna UE i jej instrumenty finansowe. Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Szanse rozwoju polskiej gospodarki w świetle członkostwa w Unii Europejskiej.

Przykładowy temat: „Udział województwa X w polityce regionalnej UE”.

4. Administracja publiczna jako zarządca i beneficjent funduszy Unii Europejskiej, efektywność i sprawność administracji publicznej w tym zakresie. Wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie samorządy.

Przykładowy temat: „Rozwój e-administracji w Polsce dzięki wsparciu funduszy strukturalnych UE”.

5. Międzynarodowa współpraca gospodarcza i jej znaczenie. Międzynarodowe organizacje gospodarcze i finansowe jako podmioty gospodarki światowej. Udział Polski i polskich podmiotów we współpracy międzynarodowej.

Przykładowy temat: „Administracja publiczna we współpracy międzynarodowej na przykładzie programów współpracy transgranicznej”.

1. Administracja regionalna oraz lokalna w Polsce i w Europie.
Teoria i praktyka funkcjonowania administracji na poziomie gmin, powiatów, województw. Zaplecze społeczne organów władzy. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, wojewodowie – analizy uwarunkowań normatywnych i empirycznych. Marketing terytorialny. Ewolucja ustrojowa władz lokalnych i regionalnych w Europie.

Przykładowy tytuł pracy: Zasada dostępu do informacji publicznej w pracy administracji gminy X.

2. Zarządzanie i partnerstwo.
Zarządzanie publiczne w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach. Uwarunkowania społeczne w działalności publicznej. Aktywność na rzecz równości i polityka płci. Zrównoważony rozwój oraz problematyka ekologiczna. Nierówności społeczne.

Przykładowy temat: Zmiany w sytuacji kobiet na rynku pracy w powiecie X.

3. Prawo wyborcze i system wyborczy.
Analiza ordynacji wyborczej do sejmu, senatu, urzędu prezydenta i organów samorządu terytorialnego. Referenda i inne formy demokracji bezpośredniej. Specyfika polskich kampanii wyborczych. Wizerunek osób publicznych. Public relations instytucji, przedsiębiorstw i organizacji.

Przykładowy temat pracy: Wpływ ordynacji wyborczej na kampanię i wynik głosowania

4. Służby publiczne a komunikacja społeczna.
Przemiany na polskim rynku mediów w XXI w. Monografie czasopism lokalnych i ich rola w relacjach z administracją publiczną. Publicystyka społeczno-polityczna. Komunikacja społeczna w dobie rewolucji teleinformatycznej. Wybrane zagadnienia funkcjonowania komunikowania w perspektywie administracyjnej.

Przykładowy temat: Zasady i efektywność komunikacji wewnętrznej w urzędzie miasta X?.

5. Historia najnowsza oraz dzieje współczesne Polski.
Przemiany prawno-ustrojowe po II wojnie światowej. Kryzysy społeczne i polityczne w latach 1956-1989. Opozycja w PRL. Stan wojenny – Polska lat osiemdziesiątych – ujęcie normatywne i polityczne. Transformacja ustrojowa 1989-1991. Tworzenie instytucji państwa prawa.

Przykładowy temat: Ograniczenie praw obywatelskich w stanie wojennym.

6. Bezpieczeństwo i modernizacja.
Rola administracji w przeciwdziałaniu zagrożeniom w skali krajowej i lokalnej. Funkcjonowanie struktur ds. bezpieczeństwa publicznego. Katastrofy i kataklizmy – studium przypadku. Przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce w XXI w. Innowacje w zarządzaniu publicznym. Wykorzystanie środków unijnych. Promocja Polski i polskich wspólnot – prawo i praktyka.

Przykładowy temat: Administracja gmin uzdrowiskowych wobec wyzwań promocyjnych.

Profil seminarium dyplomowego – licencjat
Kierunek: Administracja

1. Samorząd terytorialny w RP. Struktura gminy. Nadzór i kontrola nad samorządem. Wybrane zadania gmin. Jednostki pomocnicze gmin – struktura, zadania. Opłaty lokalne w gminach.

Przykładowe tematy:
- „Targowisko gminne na wybranym przykładzie”;
- „Zasady poboru opłaty uzdrowiskowej”;
- „Sołectwo jako jednostka pomocnicza”.

2. Zdrowie publiczne. Choroby odzwierzęce. Bezpieczeństwo zdrowotne w j.s.t. Zadania PIF-u. Leki a suplementy diety. Reklama produktów leczniczych. Transport zwierząt gospodarskich na obszarze UE. Zdrowa żywność. Prawa pacjenta.

Przykładowe tematy:
- „Bezpieczeństwo żywnościowe na obszarze RP”;
- „Zadania j.s.t. w przypadku wykrycia ptasiej grupy”;
- „Regulacje prawne reklamy leków”;
- „Ograniczenia w reklamie leków w przypadku leków dla dzieci”;
- „Prawo pacjenta do wyboru metody leczenia”;
- „Prawo do godnej śmierci”.

dr Marta Czyżewska, doktor nauk ekonomicznych, dziedzina: ekonomia
Profil seminarium dyplomowego – licencjat
kierunek: Administracja

1. Dobre rządzenie a jakość zarządzania w administracji. New Public Management i inne koncepcje zarządzania w administracji.

Przykładowy temat: „Możliwości poprawy rządzenia w Polsce na podstawie analizy dobrych praktyk”.

2. Zarządzanie strategiczne w administracji. Budowanie strategii rozwoju.

Przykładowy temat: „Strategia rozwoju gmin jako narzędzie zarządzania jednostką samorządu lokalnego”.

3. Zarządzanie operacyjne w administracji.

Przykładowy temat: „Możliwości implementacji efektywnych systemów motywowania na przykładzie.....”.

4. Rola państwa w gospodarce. Wpływ jednostek administracji gospodarczej na działalność gospodarczą.

Przykładowy temat: „Rola Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w stymulowaniu przedsiębiorczości w Polsce”.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Rejestracja pracy dyplomowej

Informacje dotyczące prac dyplomowych rejestrowanych do obrony:

 1. Pracę dyplomową należy zarejestrować w: Dziekanacie Wydziału Politologii, pok. 139 (I piętro), tel. 12/662-74-74
 2. Przed zarejestrowaniem pracy w Dziekanacie należy poddać ją procedurze antyplagiatowej – szczegóły (przekierowanie do informacji o procedurze antyplagiatowej)
 3. Student składa w Dziekanacieco najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego komplet dokumentów:
 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej (w tym 1 egz. wydrukowany dwustronnie i cienko oprawiony np. zbindowany – to jest egzemplarz, który zostaje w archiwum Uczelni, przy czym dwustronne drukowanie dotyczy prac liczących powyżej 50 stron; prace do 50 stron należy wydrukować jednostronnie); po przeprowadzeniu postępowania antyplagiatowego w obu egzemplarzach pracy na ostatniej stronie promotor wpisuje odręcznie formułę „Przyjmuję pracę dyplomową do obrony” i składa podpis; 1 egz. pracy w formie papierowej zostaje w Dziekanacie2-gi egz. przekazywany jest recenzentowi pracy,
 • 2 sztuki płyty CD lub DVD  z zapisaną na nich pracą dyplomową w formacie PDF i umieszczone w papierowej kopercie z okienkiem (koperty nie zaklejać); uwaga! – płyta musi zostać opisana niezmywalnym pisakiem następującymi danymi: imię i nazwisko dyplomanta, numer jego albumu, kierunek studiów, rok ukończenia studiów, czy jest to praca licencjacka czy magisterska; jeśli papierowa koperta na CD nie ma okienka, wszystkie wymienione wyżej dane muszą zostać napisane również na kopercie; jedna płyta zostaje w Dziekanacie, a druga płyta przekazywana jest promotorowi (zamiast pracy w wersji wydrukowanej),
 • raport antyplagiatowy
 • 4 zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5 × 6,5 cm;
 • dowód opłaty za wydanie dyplomu w kwocie 60 zł; wpłata tylko w kasie Uczelni czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 13.00.
 • oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz ewentualnej zgody na udostępnianie pracy w archiwum Uczelni (uwaga! – druk oświadczenia należy wydrukować, wypełnić i podpisać - jest on dostępny na stronie Wydziału Politologii - https://wpl.up.krakow.pl/procedury-dyplomowe-2/ a następnie dołączyć do pracy dyplomowej jako jej ostatnia strona i dopiero wówczas oprawić lub zbindować pracę).
 • oświadczenie o zgodności wersji papierowej pracy z jej wersją elektroniczną (uwaga! – druk ten należy wydrukować na ½ kartki A4 czyli w formacie A5, wypełnić i podpisać, a następnie po złożeniu umieścić w papierowej kopercie razem z płytą CD zawierającą elektroniczną wersję pracy): pobierz wzór oświadczenia nr 2
 1. Legitymację studencką należy zwrócić przy odbiorze dyplomu w Dziekanacie.

Dodatkowe informacje:

 • Archiwizowanie prac dyplomowych – Rozporządzenie Rektora UP 

Pozostałe informacje seminarzyści mogą uzyskać w trakcie prowadzonych przez promotorów seminariów.

VADEMECUM SEMINARZYSTY

POBIERZ

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH

POBIERZ

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI WERSJI

POBIERZ