Ważne!

Seminarzyści proszeni są o kontakt z Promotorami w celu ustalenia terminów seminariów. 

Poniżej można znaleźć informacje na temat prowadzonych seminariów

Dr Karol Bieniek

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister filologii orientalnej (turkologia)

Profil seminarium dyplomowego

Seminarium dyplomowe - licencjat dla kierunku Administracja.

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
1. Administracja publiczna w działaniu – jej skuteczność i efektywność .
Przykładowy temat:
1) Dostępność stron administracji publicznej dla osób głuchych w Polsce
2) Cyfryzacja administracji publicznej w Polsce

2. Decydowanie w administracji publicznej.
Przykładowy temat:
1) Decyzja w postępowaniu administracyjnym
2) Organizacja i praktyka sądownictwa administracyjnego w Polsce

3. Zjawiska, procesy i instytucje polityczne współczesnych państw europejskich.
Przykładowy temat:
1) Organizacja i przebieg wyborów samorządowych w Polsce
2) Praktyka funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce


Dr Marta Czyżewska
doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Profil seminarium dyplomowego:
Seminarium dyplomowe na kierunku Ekonomia społeczna ma profil specjalistyczny w zakresie: ekonomia, biznes.

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
• Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć
Przykładowy temat: Możliwości finansowania innowacyjnych startupów w branży Fintech

• Rachunkowość finansowa i zarządcza
Przykładowy temat: Etyka w rachunkowości a kreatywna rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw

• Kapitały wysokiego ryzyka – seed capital, venture capital, private equity
Przykładowy temat: Fundusze venture capital w finansowaniu rozwoju przedsięwzięć

• Analiza sprawozdań finansowych
Przykładowy temat: Możliwości wykorzystania analizy wskaźnikowej do oceny perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw/a

• Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna
Przykładowy temat: Społeczna odpowiedzialność biznesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Dr Ireneusz Drabik
- Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Ekonomii)
- Magister ekonomii w zakresie zarządzania i marketingu (Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania)

Profil seminarium dyplomowego

Seminarium magisterskie na kierunku Ekonomia społeczna (studia stacjonarne, II rok).

1) Organizacja i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Analiza strategiczna organizacji trzeciego sektora na przykładzie wybranego podmiotu
- Zastosowanie analizy SWOT w zarządzaniu organizacją non-profit na przykładzie wybranego podmiotu

2) Marketing podmiotów ekonomii społecznej
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Strategia marketingowa na rynku usług społecznych na przykładzie wybranego podmiotu
- Kształtowanie strategii dóbr publicznych na przykładzie wybranego podmiotu

3) Komunikacja marketingowa
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Strategia komunikacji organizacji z otoczeniem na przykładzie wybranego podmiotu
- Reklama społeczna i możliwości jej zastosowania na współczesnym rynku
- Media społecznościowe jako narzędzie marketingowe w działalności wybranego podmiotu

4) Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Analiza i porównanie systemu motywacyjnego firmy komercyjnej i organizacji trzeciego sektora
- Rola mediów społecznościowych w procesie rekrutacji pracowników

5) Społeczeństwo obywatelskie i organizacje trzeciego sektora
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Wpływ pracy w ramach wolontariatu na wybór i kształtowanie ścieżki zawodowej wolontariuszy
- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na przykładzie działalności wybranej organizacji trzeciego sektora

6) Teoria potrzeb i zrównoważonej konsumpcji
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Zachowania konsumentów usług społecznych na przykładzie wybranego rynku

7) Przedsiębiorczość społeczna
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół średnich

8) Społeczna odpowiedzialność biznesu
Przykładowa tematyka pracy dyplomowej:
- Strategia społecznej odpowiedzialność biznesu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Dr Anna Juryk

doktor nauk prawnych, prawnik, specjalność prawo prywatne międzynarodowe

Profil seminarium dyplomowego:

Seminarium dyplomowe na kierunku Administracja ma profil administracyjny, prawny i społeczny.

Tematyka seminariów wraz z przykładowymi tytułami prac:

• Prawo i postępowanie cywilne
Przykładowy temat:
- Dowody w postępowaniu cywilnym w Polsce,
- Mediacja w postępowaniu cywilnym

• Prawo spadkowe
Przykładowy temat:
- Materialne i formalne przesłanki ważności testamentu

• Ochrona danych osobowych, w tym dóbr osobistych
Przykładowy temat:
- Ochrona danych osobowych,
- Ochrona dóbr osobistych w prawie polskim na przykładzie nazwiska

• Ochrona praw człowieka
Przykładowy temat:
- Ochrona praw człowieka w Europie i w Polsce

• Prawo rodzinne i opiekuńcze
Przykładowy temat:
- Prawa i obowiązki małżonków w polskim systemie prawnym
- Przysposobienie w polskim systemie prawnym
- Wpływ prokreacji sztucznie wspomaganej na pochodzenie i sytuację prawną dziecka
- Rozwód w polskim systemie prawnym

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister politologii
Profil seminarium dyplomowego – licencjat
Kierunek: Administracja

1. Efektywność i skuteczność administracji publicznej w zakresie zakładanych celów i realizowanych zadań. Efektywność wdrażania dokumentów strategicznych i planistycznych różnych szczebli administracji publicznej.

Przykładowy temat: „Programowanie rozwoju lokalnego na przykładzie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy X”.

2. Zrównoważony rozwój – koncepcja, polityka, cel strategiczny. Ewolucja koncepcji w Europie, przełożenie koncepcji na praktykę w Polsce i Europie. Problematyka ekologiczna. Odnawialne zasoby i źródła energii. Strategia rozwoju energetyki w świecie i Polsce. Polityka energetyczna w Polsce - samowystarczalność energetyczna Polski. Działania ekoenergetyczne.

Przykładowy temat: „Zrównoważony rozwój w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego”.

3. Polityka rozwoju lokalnego w kontekście bezpieczeństwa. Lokalne strategie i programy rozwojowe. Wykorzystanie środków europejskich przez polskie samorządy. Polityka intraregionalna i interregionalna a rozwój lokalny.

Przykładowy temat: „Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego gminy X”.

4. Społecznie odpowiedzialne terytorium. Polityka gospodarowania mieniem publicznym. Partycypacja społeczna. Partnerstwo publiczno-prywatne, filozofia „community policing”.

Przykładowy temat: „Zrównoważone miasto – próba diagnozy na przykładzie miasta X”.

5. Marketing terytorialny. Promocja jednostek terytorialnych. Marketing w Internecie, media lokalne. Public relations w samorządzie terytorialnym (przedsiębiorstwie, organizacji pozarządowych i innych podmiotach).

Promocja Gminy X w latach Y-Z – doświadczenia i wyzwania.

Doktor nauk ekonomicznych
Profil seminarium dyplomowego – licencjat
Kierunek: Administracja

1. Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego. Rozwój a wzrost gospodarczy. Jakość życia społeczeństwa i jej pomiar. Efektywność społeczna i ekonomiczna. Lokalne strategie i programy rozwojowe. Inwestycje zagraniczne a rozwój lokalny w Polsce. Finanse publiczne.

Przykładowy temat: Zrównoważony rozwój w strategii rozwoju gminy X.

2. Nowe zarządzanie w sektorze publicznym (NPM). Koncepcje w ramach nowego zarządzania w sektorze publicznym. Kluczowe aspekty nowego zarządzania publicznego w Polsce. Nowe zarządzanie publiczne w wybranych krajach europejskich. Bariery reformowania administracji publicznej.

Przykładowy temat: Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie gminy X.

3. Marketing publiczny. Orientacja marketingowa w jednostkach administracji publicznej. Marketing terytorialny i zintegrowany. Komunikacja marketingowa i nowoczesne formy przekazu. Badanie i kreowanie opinii publicznej.

Przykładowy temat: Perspektywy rozwoju public relations w jednostkach administracyjnych w Polsce.

4. Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej. Społeczna odpowiedzialność administracji i biznesu. Narzędzia i praktyki CSR w administracji publicznej i biznesie. Wdrażanie procedur CSR. Korzyści z wdrażania CSR w administracji i biznesie. Bariery i perspektywy wdrażania CSR w Polsce.

Przykładowy temat: Społeczna odpowiedzialność w kreowaniu wizerunku miasta.

prof. dr hab. Marian Kozaczka

prof. nauk humanistycznych, historia gospodarcza

Profil seminarium dyplomowego:
Seminarium dyplomowe na kierunku Ekonomia społeczna – studia stacjonarne posiada profil społeczny, gospodarczy, regionalny.
Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
1. Rozwój regionalny

Regionalne uwarunkowania rozwoju, potencjał społeczny, ekonomiczny regionów, władze regionalne i lokalne, innowacje regionalne, strategie rozwoju regionalnego, rozwój zrównoważony, wykorzystanie środków z UE w rozwoju regionalnym i lokalnym, wpływ podmiotów sektora bankowego, ubezpieczeniowego, firm prywatnych na rozwój regionalny.
Przykładowe tytuły prac
-Aktywność inwestycyjna gminy, powiatu, województwa x
-Wykorzystanie środków UE w rozwoju sektora publicznego, prywatnego
-Wpływ podmiotów specjalnych stref ekonomicznych na rozwój regionalny

2. Gospodarka regionalna
Ewolucja podstaw prawnych i ekonomicznych działalności podmiotów gospodarczych, zarządzanie w podmiotach prywatnych i publicznych, działalność firm prywatnych, spółdzielni, gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów prywatnych, rachunkowość, sprawozdawczość.
Przykładowe tytuły prac
-Analiza sytuacji finansowej wybranej jednostki samorządu terytorialnego
-Zarządzanie mieniem publicznym, prywatnym
-Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie firmy x

3. Problematyka społeczna
Zmiany prawne w polskiej polityce społecznej na początku XXI w., problemy rynku pracy, aktywność władz lokalnych i regionalnych w zakresie pomocy społecznej, działalność wybranych organizacji pozarządowych
Przykładowe tytuły prac
--Wpływ bezrobocia w powiecie, województwie x na migracje zagraniczne
-Aktywność władz samorządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych
-Działalność wybranej organizacji pozarządowej
-

Konkretne tematy prac dyplomowych są opracowane wspólnie ze studentami zgodnie z wybraną specjalnością studiów.

Dr hab. Grzegorz Krawiec
Doktor habilitowany nauk prawnych (dyscyplina: prawo administracyjne)
Seminarium dyplomowe: studia II stopnia, kierunek: Administracja.

Profil seminarium dyplomowego:
Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
1) Prawo administracyjne ogólne
Przykładowy temat:
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego;
2. Publiczne prawa podmiotowe
3. Prawo do dobrej administracji – standardy europejskie i międzynarodowe

2) Prawo administracyjne – część szczególna
Przykładowy temat:
1. Stany nadzwyczajne jako forma ingerencji w sferę prawną jednostki
2. Pozwolenie na budowę

3) Postępowanie administracyjne
Przykładowy temat:
1. Milczenie i bezczynność organu administracji
2. Terminy w postępowaniu administracyjnym
3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
4. Strona w postępowaniu administracyjnym ogólnym
5. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym
6. Doręczenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym
7. Dowód z dokumentu w ogólnym postępowaniu administracyjnym
8. Administracyjne kary pieniężne

4) Prawa człowieka
Przykładowy temat:
1. Zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania – aspekt europejski i międzynarodowy
2. Zakaz dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną
3. Wolność zrzeszania się w prawie polskim i międzynarodowym
4. Wolność sumienia i wyznania w prawie polskim i międzynarodowym
5. Wolność słowa w prawie polskim i międzynarodowym
6. Wolność zgromadzeń w prawie polskim i międzynarodowym
7. Konwencja o prawach dziecka jako element systemu ochrony praw człowieka;
8. Prawa dziecka

5) Instytucje ombudsmana:
Przykładowy temat:
1. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ ochrony prawa
2. Rzecznik Praw Dziecka
3. Rzecznik Praw Pacjenta
4. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

6) Publiczne prawo gospodarcze
Przykładowy temat:
1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Ochrona osób i mienia – problematyka prawna
3. Prawny charakter koncesji
4. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim
5. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
6. Partnerstwo publiczno – prywatne – aspekty prawne
7. Komisja Nadzoru Finansowego

Dr Iwona Lupa-Wójcik
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
Seminarium licencjackie na kierunku Administracja

TEMATYKA SEMINARIUM

1) E-państwo i e-administracja

Przykładowe tematy:
1. Realizacja koncepcji e-państwa w Polsce
2. Rozwój e-administracji w Polsce - szanse i bariery
3. Stopień cyfryzacji administracji w wybranym kraju na świecie
4. Bankowość elektroniczna jako czynnik rozwoju e-państwa
5. E-zdrowie w Polsce - korzyści i zagrożenia
6. E-administracja jako czynnik rozwoju e-biznesu - analiza porównawcza dla Polski i wybranego kraju UE
7. Media społecznościowe jako miejsce współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego

2) Cyberprzestępczość i cyberbezpieczeństwo. Ochrona danych osobowych

Przykładowe tematy:
1. Wyzwania e-administracji w zakresie cyberprzestępczości
2. Problem ochrony danych osobowych w dobie rozwoju e-administracji
3. Cyberbezpieczeństwo w Polsce i w wybranym kraju UE - analiza porównawcza
4. Inwigilacja a prawo jednostki do prywatności w dobie rozwoju nowych technologii
5. Inwigilacja korporacyjna jako zagrożenie w Polsce i na świecie
6. Ochrona przed cyberprzestępczością w świadomości Polaków
7. Szanse i bariery e-demokracji na przykładzie wybranego kraju


3) Zarządzanie organizacjami publicznymi

Przykładowe tematy:
1. Analiza modelu zarządzania w wybranej gminie
2. Partnerskie relacje na linii państwo - obywatel: teoria a praktyka
3. Kultura organizacyjna wybranej jednostki publicznej
4. Zarządzanie pracownikami samorządowymi na przykładzie wybranej jednostki publicznej
5. Motywowanie pracowników samorządowych na przykładzie wybranej jednostki publicznej
6. Kodeks etyki zachowania pracowników samorządowych w mediach społecznościowych
7. Zarządzanie marketingowe w wybranej jednostce publicznej

4) Marketing organizacji publicznych

Przykładowe tematy:
1. Marketing e-usług administracji publicznej w Polsce
2. Rola mediów społecznościowych w promocji organizacji publicznych na przykładzie organizacji X
3. Wykorzystanie nowych technologii w marketingu terytorialnym na przykładzie miasta X
4. Komunikacja marketingowa jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy / miasta X
4. Strategia marketingowa organizacji publicznej na przykładzie organizacji X

5) Polityka i politycy w mediach społecznościowych

Przykładowe tematy:
1. Rola mediów społecznościowych w strategii marketingowej wybranej organizacji politycznej / wybranego polityka
2. Kreowanie wizerunku politycznego w mediach społecznościowych na przykładzie wybranej organizacji politycznej / wybranego polityka
3. Specyfika komunikacji politycznej na Facebooku i Twitterze na przykładzie wybranego polityka
4. Granice transparentności polityków w mediach społecznościowych
5. Kodeks etyki zachowania polityków w mediach społecznościowych

dr Wojciech Maciejewski

doktor nauk ekonomicznych

Profil seminarium dyplomowego

Seminarium dyplomowe III rok Ekonomia Społeczna studia stacjonarne. Profil seminarium: ekonomia i biznes

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
1. Finansowe aspekty przedsiębiorczości

Przykładowy temat: Metody finansowania organizacji non profit

2. Marketing w biznesie i organizacjach społecznych

Przykładowy temat: Marketing w organizacji pozarządowej na przykładzie Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko"

3. Społeczny wymiar ekonomii

Przykładowy temat: Upadek przedsiębiorstw i aspekty ich bankructwa na przykładzie Huty Ostrowiec w powiecie ostrowieckim

4. Przedsiębiorczość w wymiarze społecznym

Przykładowy temat: Pomoc Społeczna w Gminie Przemyśl rola I i III sektora

5. Innowacje i zarządzanie w III sektorze

Przykładowy temat: Zarządzanie personelem na przykładzie wybranej organizacji non profit


dr hab. Prof. UP Andrzej Madera

doktor habilitowany nauki prawne, nauki o polityce

Profil seminarium dyplomowego

Seminarium dyplomowe - magisterium, licencjat dla kierunku Administracja

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:

1. Prawo gospodarcze
- prowadzenie działalności, spółki prawa handlowego
- koncesje i pozwolenia
- funkcjonowanie instytucji biznesu w Polsce i Europie

Przykładowe tematy:
Uprawnienia administracji publicznej w zakresie wydawania koncesji i pozwoleń

2. Prawo administracyjne publiczne
- Administracja publiczna
- Partnerstwo Publiczno Prywatne
- Służba zdrowia
- Ubezpieczenia społeczne

Przykładowe tematy:
- Funkcje ubezpieczeń społecznych
- E-Administracja w Polsce
- Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa

dr Elżbieta Maj
doktor nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne

Profil seminarium dyplomowego

Seminarium dyplomowe – licencjat, mgr na kierunku Administracja.

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
1.Prawo administracyjne ogólne.
Stosunek administracyjnoprawny jako narzędzie poznawcze. Normy prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego. Zasady ogólne prawa administracyjnego. Pojęcie organu, urzędu, zakładu administracyjnego. Formy działania administracji publicznej. Podziały terytorialne państwa (zasadniczy, pomocniczy, specjalny). Organizacja administracji rządowej, centralnej i terenowej. Organizacja samorządu terytorialnego. Nadzór i kontrolaw administracji publicznej. Partycypacja społeczna.
Przykładowy temat:
• Władcze i niewładcze formy działania administracji jako sposób wyrażania woli organu w XXI wieku
• Zasada subsydiarności i jako domena działania samorządu
• Wpływ wspólnoty samorządowej na bezpośredni i pośredni sposób sprawowania władzy

2. Prawo administracyjne materialne.
Zabezpieczenie społeczne: ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna, w tym świadczenia rodzinne, piecza zastępcza, ochrona osób niepełnosprawnych. Sfery publiczne: system ochrony zdrowia, prawa pacjenta, edukacja i szkolnictwo wyższe, polityka zatrudnienia. Organizacje pozarządowe: idea społeczeństwa obywatelskiego, fundacje, stowarzyszenia, pożytek publiczny, wolontariat. Prawna sytuacja osób fizycznych: ewidencja ludności, akty stanu cywilnego, dowody osobiste, dokumenty paszportowe, ochrona danych osobowych.
Przykładowy temat:
• Pomoc społeczna - słabe i silne strony systemu
• Motywacyjny charakter promocji zatrudnienia jako narzędzie niwelowania problemu bezrobocia
• Dyskryminacja pozytywna i negatywna osób niepełnosprawnych w systemie prawa

3. Postępowanie administracyjne.
Podstawowe i poboczne funkcje postępowania. Geneza i rodzaje postępowań administracyjnych. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Pojęcie i rola organu
w postępowaniu administracyjnym. Strona a podmiot/y na prawach strony. Rola terminów
w postępowaniu administracyjnym. Etapowość postępowania administracyjnego i jego standaryzująca rola w jurysdykcji. Postępowanie dowodowe w XXI wieku. Orzekanie jako finał postępowania oraz sposoby zaskarżania orzeczeń. Postępowanie jurysdykcyjne
a postępowanie nadzwyczajne. Postępowanie skargowo-wnioskowe jako prawo konstytucyjne.
Przykładowy temat:
• Legitymizacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym
• Strona a podmiot na prawach strony. Studium porównawcze
• Zawieszenie postępowania administracyjnego – przesłanki przedmiotowe i podmiotowe

4. Prawo socjalne.
System ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenia społecznego oraz fakultatywny system pomocy społecznej.
Przykładowy temat:
• Motywacyjność systemu socjalnego jako trend polityki społecznej w polskim ustroju demokratycznym
• Ochrona obywatela w świetle systemu pomocy socjalnej rodzinie
• Ochrona dziecka i rodziny w świetle przepisów prawnych

5. Polityka społeczna.
Polityka zabezpieczenia społecznego. Polityka rodzinna (ludnościowa, demograficzna). Polityka ochrony zdrowia. Polityka edukacyjna (oświata i nauka). Polityka zatrudnienia. Polityka mieszkaniowa. Polityka zrzeszeniowa.
Przykładowy temat:
• Polityka zdrowotna jako wyzwanie dla państwa w XXI wieku
• Rola organizacji pozarządowych w życiu społecznym
• Przemoc w rodzinie. Studium administracyjno-prawne

6. Historia administracji.
Geneza administracji publicznej. Podziały terytorialne i sposób ich kształtowania na kanwie historycznej. Kształtowanie się ustroju samorządowego . Zasady ustrojowe od absolutyzmu do demokracji. Polski konstytucjonalizm i jego geneza.
Przykładowy temat:
• Samorząd szczebla podstawowego(powiatowego, wojewódzkiego) w Polsce
• Autonomia galicyjska jako pierwowzór polskich instytucji prawnych. Studium: socjalne, oświatowe, ochrony zdrowia, propinacyjne itd.
• Ochrona jednostki w wybranych polskich konstytucjach

Dr Dorota Murzyn

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister ekonomii

Profil seminarium dyplomowego:

Seminarium dyplomowe – licencjat na kierunku Administracja

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:

• Zarządzanie publiczne, planowanie, wdrażanie oraz ewaluacja programów publicznych. Efektywność i sprawność administracji publicznej w kontekście realizacji zadań publicznych. Efektywność wdrożeń dokumentów programowych różnych szczebli administracji publicznej dotyczących rozwoju gospodarczego.
Przykładowy temat: „Strategia rozwoju jako podstawowy instrument zarządzania lokalnego na przykładzie gminy X”.

• Funkcjonowanie sektora finansów publicznych. Funkcjonowanie budżetu państwa (źródła dochodów, zakres wydatków, problematyka deficytu budżetowego i długu publicznego). Finanse samorządu terytorialnego. Finanse Unii Europejskiej (konstrukcja budżetu, charakterystyka funduszy unijnych, zasady przekazywania środków).
Przykładowy temat: „Finansowanie zadań własnych gminy X przy pomocy funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-13”.

• Problemy rozwoju społeczno – gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej. Polityka regionalna UE i jej instrumenty finansowe. Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Szanse rozwoju polskiej gospodarki w świetle członkostwa w Unii Europejskiej.
Przykładowy temat: „Udział województwa X w polityce regionalnej UE”.

• Administracja publiczna jako zarządca i beneficjent funduszy Unii Europejskiej, efektywność i sprawność administracji publicznej w tym zakresie. Zmiany w administracji publicznej związane z członkostwem w UE. Wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie samorządy.
Przykładowy temat: „Rozwój e-administracji w Polsce dzięki wsparciu funduszy strukturalnych UE”.

• Międzynarodowa współpraca gospodarcza i jej znaczenie. Międzynarodowe organizacje gospodarcze i finansowe jako podmioty gospodarki światowej. Udział Polski i polskich podmiotów we współpracy międzynarodowej.
Przykładowy temat: „Administracja publiczna we współpracy międzynarodowej na przykładzie programów współpracy transgranicznej”.


dr Agata Nodżak

doktor nauk prawnych (specjalność prawo administracyjne, prawo ustrojowe)

Profil seminarium dyplomowego:

Seminarium dyplomowe – licencjat na kierunku Administracja.

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
• Organizacja administracji publicznej i jej podmioty.
Przykładowy temat:
- Organizacja i funkcjonowanie urzędu administracyjnego na przykładzie starostwa powiatowego XY
- Organizacja i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy na przykładzie….

• Informacja publiczna, informacja w strukturze administracji publicznej, informacja o środowisku i jego ochronie.
Przykładowy temat:
- Wtórne wykorzystanie informacji publicznej
- Informatyzacja administracji publiczna a jakość usług administracji

• Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji.
Przykładowy temat:
- Instytucja wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym;
- Pozycja prawna strony na przykładzie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę/pozwolenia na broń, itd.

• Administracja publiczna wobec jednostki.
Przykładowy temat:
- Zasady legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce
- Zasady rejestracji stanu cywilnego

• Ochrona prywatności jednostki, ochrona danych osobowych.
Przykładowy temat:
- Podstawy legalnego przetwarzania danych osobowych
- Ochrona danych osobowych osób korzystających z pomocy społecznej

dr Paweł Nowak
doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Profil seminarium dyplomowego:
Seminarium dyplomowe – licencjat na kierunku Administracja poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa i ochrony konsumentów w gospodarce rynkowej (głównie w sektorze finansowym). Możliwy jest również temat pracy spoza podanego obszaru w przypadku ugruntowanych zainteresowań Studenta.

W zakres seminarium wchodzą następujące obszary:

A. Instytucjonalno-prawna ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku
Przykładowy temat: Rola powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w systemie ochrony konsumentów na rynku finansowym na przykładzie powiatu bocheńskiego

B. Informacja i edukacja
Przykładowy temat: Nieprawidłowości w reklamach kredytów konsumenckich i działania interwencyjne organów nadzoru w latach 2015-2018

C. Zrzeszanie się i reprezentacja
Przykładowy temat: Powództwo przedstawicielskie jako środek dochodzenia roszczeń konsumenckich

D. Dochodzenie roszczeń i rozwiązywanie sporów
Przykładowy temat: Postępowanie polubowne prowadzone przez Rzecznika Finansowego jako narzędzie rozwiązywania sporów konsumenckich z bankami

Dr Beata Pawlica
doktor nauk humanistycznych, socjolog

Profil seminarium dyplomowego:
Seminarium dyplomowe – licencjat na kierunku Administracja.

Tematyka seminariów wraz z przykładowymi tytułami prac:

• Przejawy dysfunkcji w funkcjonowaniu instytucji administracji publicznej

Przykładowy temat: Wypalenie zawodowe pracowników administracji publicznej. Objawy, przyczyny i sposoby radzenia sobie z nim

• Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania instytucji administracji publicznej

Przykładowy temat: Etyka zawodowa i jej znaczenie w pracy urzędnika. Studium przypadku na przykładzie pracowników Urzędu Gminy X

• Komunikacja społeczna i jej bariery w instytucjach administracji publicznej

Przykładowy temat: Relacje urząd – obywatel. Studium przypadku na przykładzie funkcjonowania Urzędu Gminy X

• Rola i znaczenie instytucji administracji publicznej dla społeczności lokalnych

Przykładowy temat: Postawy mieszkańców miejscowości X do instytucji administracji publicznej. Teoretyczno-empiryczna analiza zjawiska

• Społeczne i kulturowe aspekty płci

Przykładowy temat: Aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn w powiecie X w latach 2013 – 2018.


Prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki
doktor historii, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor nauk humanistycznych

Profil seminarium dyplomowego:
Seminarium dyplomowe na kierunku Administracja (stacjonarna i niestacjonarna) ma profil ustrojowy, samorządowy, społeczny, historyczny i polityczny.

Tematyka seminariów wraz z przykładowymi tytułami prac:
Administracja regionalna oraz lokalna w Polsce i w Europie.
Teoria i praktyka funkcjonowania administracji na poziomie gmin, powiatów, województw. Zaplecze społeczne organów władzy. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, wojewodowie – analizy uwarunkowań normatywnych i empirycznych. Marketing terytorialny. Ewolucja ustrojowa władz lokalnych i regionalnych w Europie.

Przykładowy tytuł pracy: Zasada dostępu do informacji publicznej w pracy administracji gminy X.

Zarządzanie i partnerstwo.
Zarządzanie publiczne w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach. Uwarunkowania społeczne w działalności publicznej. Aktywność na rzecz równości i polityka płci. Zrównoważony rozwój oraz problematyka ekologiczna.

Przykładowy temat: Zmiany w sytuacji kobiet na rynku pracy w powiecie X.

Prawo wyborcze i marketing polityczny.
Analiza ordynacji wyborczej do sejmu, senatu, urzędu prezydenta i organów samorządu terytorialnego. Referenda i inne formy demokracji bezpośredniej. Specyfika polskich kampanii wyborczych – prawo i praktyka. Wizerunek osób publicznych. Public relations instytucji, przedsiębiorstw i organizacji.

Przykładowy temat pracy: Wpływ zmian prawnych na kampanię wyborczą i wynik głosowania.

Media i komunikacja społeczna.
Przemiany na polskim rynku mediów na przełomie XX i XXI w. Monografie czasopism lokalnych. Administracja publiczna a media. Komunikacja społeczna w dobie rewolucji teleinformatycznej. Wybrane zagadnienia funkcjonowania telewizji, radia, prasy, Internetu.

Przykładowy temat: Granice krytyki prasowej w świetle orzecznictwa sądów cywilnych.

Historia najnowsza oraz dzieje współczesne Polski.
Przemiany polskiego systemu politycznego po II wojnie światowej. Kryzysy społeczne i polityczne w latach 1956-1980. Opozycja w PRL. Stan wojenny – Polska lat osiemdziesiątych. Przemiany prawne po 1989 r. Instytucji państwa prawa.

Przykładowy temat: Kontekst prawny normalizacji politycznej w latach 1983-1987.

Bezpieczeństwo i modernizacja.
Przeciwdziałanie zagrożeniom w skali krajowej i lokalnej. Funkcjonowanie struktur ds. bezpieczeństwa publicznego. Katastrofy i kataklizmy – studium przypadku. Przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce w XXI w. Innowacje w zarządzaniu publicznym. Wykorzystanie środków unijnych. Promocja Polski i polskich wspólnot.

Przykładowy temat: Modernizacja administracji lokalnej w kontekście informatyzacji.


Dr Joanna Podgórska-Rykała

doktor nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauk o polityce, magister politologii, magister prawa

Profil seminarium dyplomowego:

Seminarium licencjackie na kierunku Administracja ma profil związany z zagadnieniami z zakresu: samorządu terytorialnego, polityk publicznych, partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy, współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem, zasady równości płci w procesach społecznych i politycznych, zarządzania strategicznego.

Tematyka seminariów wraz z przykładowymi tytułami prac:

• SAMORZĄD TERYTORIALNY I PARTYCYPACJA OBYWATELSKA W SPRAWOWANIU WŁADZY LOKALNEJ

Teoria i praktyka funkcjonowania administracji samorządowej na szczeblu gmin, powiatów, województw. Elementy ustrojowe dotyczące organizacji poszczególnych struktur samorządu terytorialnego, w tym m.in.: sposób organizacji organów, jednostki pomocnicze, zadania własne i zlecone oraz sposób ich realizacji, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Instytucje demokracji bezpośredniej, w tym: referenda, budżet obywatelski, konsultacje społeczne i inne.

Przykładowe tytuły prac:

• Relacja pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym w gminie na przykładzie gminy X w latach Y-Z
• Budżet obywatelski jako narzędzie demokracji bezpośredniej na przykładzie gminy X
• Młodzieżowa Rada Gminy jako instytucja reprezentacji młodzieży wobec władz gminy – analiza porównawcza na przykładzie gminy X i Y
• Rola i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy na przykładzie gminy X
• Modele współpracy gminy X i Y z organizacjami pozarządowymi - analiza porównawcza

• POLITYKI PUBLICZNE

Analiza prawno-administracyjnych uwarunkowań tworzenia i funkcjonowania polityk publicznych na szczeblu rządowym, regionalnym i lokalnym, w tym szczególnie polityki rozwoju, polityki senioralnej oraz polityki równościowej – analiza aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (planów, programów i strategii).

Przykładowe tytuły prac:

• Zarządzanie strategiczne rozwojem gminy na przykładzie gminy X
• Polityka senioralna w województwie Y
• Rządowa polityka równościowa w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w innych krajach UE


• UDZIAŁ KOBIET W WYBORACH I SPRAWOWANIU WŁADZY

Analiza prawno-administracyjna rozwiązań przyjętych w prawie wyborczym oraz ich praktycznych konsekwencji w odniesieniu do udziału kobiet w samych wyborach, a następnie w podziale mandatów i sprawowaniu władzy – na wszystkich szczeblach.

Przykładowe tematy prac:

• Wpływ systemu liczenia głosów na wyniki wyborcze kobiet – na przykładzie wyborów z lat X i Y
• Kobiety na listach wyborczych w wyborach parlamentarnych w latach X-Y
• Udział kobiet w wyborach do rad gmin w powiecie X
• Rozwiązania równościowe w prawie wyborczym w Polsce i na świecie

Prof. dr hab. Jacek Sroka

profesor zwyczajny, doktor, doktor habilitowany nauk humanistycznych (wg aktualnej regulacji: nauk społecznych) w zakresie nauk o polityce

Osobowo przypisane dyscypliny naukowe wg personalnego profilu umieszczonego w bazie nauka-polska.pl:
OECD: Nauki Społeczne->Ekonomia i Biznes->Stosunki Przemysłowe
Nauki Społeczne->Nauki Polityczne->Administracja Publiczna
Nauki Społeczne->Nauki Polityczne->Teoria Organizacji
(źródło: https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details;jsessionid=I3P2szp22zlNFRAl0i-727eM.undefined?personId=063a18760b16cbf6)

Profil seminarium dyplomowego:

Seminarium dyplomowe – praca magisterska na kierunkach: Administracja, Ekonomia społeczna.

Wybrane obszary badawcze oraz przykładowe tematy prac magisterskich:

• Decydowanie w administracji publicznej. Uwarunkowania formalne decyzji publicznych. Uwarunkowania sytuacyjne, podmiotowe i sektorowe. Teoretyczny wymiar podejmowania decyzji w administracji publicznej.

Przykładowe tematy:

- „Decyzje administracyjne w zarządzaniu mieniem komunalnym”
- „Czy współdecydowanie możeupiększyć brzydkie przedmieścia? Formalna i realna rola dialogu w planowaniu przestrzennymw Polsce na przykładzie gminy miejskiej”
- „Delegowanie uprawnień w polskiej administracji publicznej”

• Zarządzanie oraz zarządzanie publiczne. Organizacyjne uwarunkowania skuteczności decyzji i wdrożeń. Metody obniżania ryzyka w organizacjach. Problem odpowiedzialności za efekty działań organizacyjnych. Wielowymiarowość współczesnych organizacji i ich wzajemnych powiązań.

Przykładowe tematy:

- „Zarządzanie przez role. Niecodzienna teoria i realna praktyka w sektorze … (np. zdrowia – przykład duńskiego szpitala w Archus)”
- „Implementacja zobowiązań wobec Unii Europejskiej w polskiej polityce publicznej na przykładzie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”
- „Regiony uczące się – dyskusja teoretyczna i polskie realia wojewódzkie”

• Ekonomia społeczna, polityka społeczno-gospodarcza. Uwarunkowania formalne, kwestie społeczne i problemy gospodarcze. Rola administracji publicznej, sektora społecznego oraz podmiotów gospodarczych w kształtowaniu i wdrażaniu polityki społeczno-gospodarczej.

Przykładowe tematy:

- „Ekonomia społeczna jako narzędzie polityki społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem przykładów z województwa/powiatu/gminy”
- „Maszyny, dozorca i pies – czy i ewentualnie na ile wydaje się realny żart przypisywany J.M. Keynesowi na temat stanu ‘zatrudnienia’ w przedsiębiorstwie przyszłości”
- „Programy polityki rodzinnej w Polsce – ocena skuteczności i perspektywy na przyszłość (z uwzględnieniem danych ogólnokrajowych / regionalnych / lokalnych)”

• ‘Miękkie’ aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego. Parametry pokoju społecznego: rynek pracy, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwa sektorowe (np. bezpieczeństwo energetyczne). Dialog, współdecydowanie, współodpowiedzialność. Rola paktów społecznych w utrzymaniu pokoju społecznego. Protesty, strajki, niepokoje społeczne w wymiarach: społecznym, gospodarczym, politycznym. Nasilenie kwestii społecznych jako czynnik patologizacji skutkujący zagrożeniami publicznymi.

Przykładowe tematy:

- „Rola dialogu z udziałem interesariuszy w kształtowaniu agendy polityki energetycznej”
- „Bezpieczeństwo zatrudnienia jako czynnik pokoju społecznego – analiza statystyczna z uwzględnieniem korelacji wskaźników aktywności zawodowej z występowaniem patologii społecznych (na poziomie wojewódzkim/powiatowym/gminnym)”
- „Kryminalizacja subkultur (np. kibiców) jako problem bezpieczeństwa wewnętrznego – analiza z wykorzystaniem wywiadów środowiskowych i dokumentów instytucjonalnych”

• ‘Miękkie’ aspekty bezpieczeństwa zewnętrznego. Przemoc kulturowa jako zagrożenie bezpieczeństwa. Naruszanie wizerunku społeczeństwa i państwa na arenie międzynarodowej. Rola dialogu międzykulturowego w misjach pokojowych i w dyplomacji. Współpraca sił zbrojnych z ludnością lokalną. Rola dyplomacji kulturowej w ograniczaniu zagrożeń międzynarodowych.

Przykładowe tematy:

- „Przemoc kulturowa w czasach korporacji: rola mediów i grup interesu w kształtowaniu postaw życiowych. Analiza treści publikatorów z elementami studium grup interesu”
- „Fake news jako jedna z metod naruszania wizerunku na arenie międzynarodowej. Analiza treści medialnych”
- „Współpraca polskich sił zbrojnych oraz polskich publicznych służb porządkowych z cywilną ludnością lokalną w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych na przykładach z misji w Iraku i Kosowie”


Uwaga: konkretne tematy są dopasowywane we współpracy z seminarzystami i w zgodzie ze specjalnościami ich kierunków studiów.


Dr Marek Stych
doktor nauk prawnych

Profil seminarium dyplomowego:

Seminarium dyplomowe – licencjat na kierunku Administracja.

1. Samorząd terytorialny w RP. Struktura gminy. Nadzór i kontrola nad samorządem. Wybrane zadania gmin. Jednostki pomocnicze gmin – struktura, zadania. Opłaty lokalne w gminach.

Przykładowe tematy:
- „Współpraca organów gminy”;
- „Zasady poboru opłaty uzdrowiskowej”;
- „Sołectwo jako jednostka pomocnicza”.

2. Zdrowie publiczne. Choroby odzwierzęce. Bezpieczeństwo zdrowotne w j.s.t. Zadania PIF-u. Leki a suplementy diety. Reklama produktów leczniczych. Transport zwierząt gospodarskich na obszarze UE. Zdrowa żywność. Prawa pacjenta.

Przykładowe tematy:
- „Bezpieczeństwo żywnościowe na obszarze RP”;
- „Zadania j.s.t. w przypadku wykrycia ptasiej grupy”;
- „Regulacje prawne reklamy leków”;
- „Ograniczenia w reklamie leków w przypadku leków dla dzieci”;
- „Prawo pacjenta do wyboru metody leczenia”;
- „Prawo do godnej śmierci”.


dr Paulina Szyja
doktor nauk ekonomicznych
Profil seminarium dyplomowego:

Seminarium dyplomowe - licencjat dla kierunku Ekonomia społeczna
Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:

1. Ekonomia społeczna
- podmioty ekonomii społecznej
- uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce i w Unii Europejskiej
- innowacje społeczne
- rola samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorstw społecznych
- lokalne inicjatywy społeczne i tworzenie przedsiębiorstw społecznych

Przykładowe tematy:
- Funkcjonowanie spółdzielni socjalnych-studium przypadku
- Tworzenie przedsiębiorstw społecznych przez osoby w wieku 50+

2. Ochrona środowiska naturalnego
- wpływ działalności gospodarczej na środowisko naturalne,
- zagadnienie zrównoważonego i trwałego rozwoju,
- innowacje społeczne na rzecz ochrony środowiska naturalnego
- ekoinnowacje,
- gospodarka niskoemisyjna,
- gospodarka okrężna,
- polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej,
- lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
- przedsiębiorczość społeczna a ochrona środowiska naturalnego

Przykładowe tematy:
- Wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego w przedsiębiorstwach
- Działania na rzecz tworzenia gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminy – studium przypadku
- Lokalne inicjatywy na rzecz ograniczenia smogu

doktor nauk prawnych

Profil seminarium dyplomowego

Seminarium dyplomowe - licencjat dla kierunku Administracja

Tematyka seminarium wraz z przykładowymi tytułami prac:
1. Prawo sportowe
- organizacja sportu w prawie polskim
- zwalczane dopingu
- Polskie Związki Sportowe
- Polski Komitet Olimpijski i Paraolimpijski

Przykładowe tematy:
1) Zwalczanie dopingu w sporcie w prawie międzynarodowym i polskim
2) Prawne aspekty kontraktów i transferów w piłce nożnej w Polsce

2. Prawo administracyjne materialne
- Samorząd terytorialny i jego zadania
- Administracja publiczna
- Partnerstwo Publiczno Prywatne
- Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie

Przykładowe tematy:
1) Funkcje ubezpieczeń społecznych w rolnictwie
2) Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w gminie

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Rejestracja pracy dyplomowej

Informacje dotyczące prac dyplomowych rejestrowanych do obrony:

 1. Pracę dyplomową należy zarejestrować w: Dziekanacie Wydziału Politologii, pok. 139 (I piętro), tel. 12/662-74-74
 2. Przed zarejestrowaniem pracy w Dziekanacie należy poddać ją procedurze antyplagiatowej – szczegóły (przekierowanie do informacji o procedurze antyplagiatowej)
 3. Student składa w Dziekanacieco najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego komplet dokumentów:
 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej (w tym 1 egz. wydrukowany dwustronnie i cienko oprawiony np. zbindowany – to jest egzemplarz, który zostaje w archiwum Uczelni, przy czym dwustronne drukowanie dotyczy prac liczących powyżej 50 stron; prace do 50 stron należy wydrukować jednostronnie); po przeprowadzeniu postępowania antyplagiatowego w obu egzemplarzach pracy na ostatniej stronie promotor wpisuje odręcznie formułę „Przyjmuję pracę dyplomową do obrony” i składa podpis; 1 egz. pracy w formie papierowej zostaje w Dziekanacie2-gi egz. przekazywany jest recenzentowi pracy,
 • 2 sztuki płyty CD lub DVD  z zapisaną na nich pracą dyplomową w formacie PDF i umieszczone w papierowej kopercie z okienkiem (koperty nie zaklejać); uwaga! – płyta musi zostać opisana niezmywalnym pisakiem następującymi danymi: imię i nazwisko dyplomanta, numer jego albumu, kierunek studiów, rok ukończenia studiów, czy jest to praca licencjacka czy magisterska; jeśli papierowa koperta na CD nie ma okienka, wszystkie wymienione wyżej dane muszą zostać napisane również na kopercie; jedna płyta zostaje w Dziekanacie, a druga płyta przekazywana jest promotorowi (zamiast pracy w wersji wydrukowanej),
 • raport antyplagiatowy
 • 4 zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5 × 6,5 cm;
 • dowód opłaty za wydanie dyplomu w kwocie 60 zł; wpłata tylko w kasie Uczelni czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 13.00.
 • oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz ewentualnej zgody na udostępnianie pracy w archiwum Uczelni (uwaga! – druk oświadczenia należy wydrukować, wypełnić i podpisać - jest on dostępny na stronie Wydziału Politologii - https://wpl.up.krakow.pl/procedury-dyplomowe-2/ a następnie dołączyć do pracy dyplomowej jako jej ostatnia strona i dopiero wówczas oprawić lub zbindować pracę).
 • oświadczenie o zgodności wersji papierowej pracy z jej wersją elektroniczną (uwaga! – druk ten należy wydrukować na ½ kartki A4 czyli w formacie A5, wypełnić i podpisać, a następnie po złożeniu umieścić w papierowej kopercie razem z płytą CD zawierającą elektroniczną wersję pracy): pobierz wzór oświadczenia nr 2
 1. Legitymację studencką należy zwrócić przy odbiorze dyplomu w Dziekanacie.

Dodatkowe informacje:

 • Archiwizowanie prac dyplomowych – Rozporządzenie Rektora UP 

Pozostałe informacje seminarzyści mogą uzyskać w trakcie prowadzonych przez promotorów seminariów.

VADEMECUM SEMINARZYSTY

POBIERZ

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH

POBIERZ

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI WERSJI

POBIERZ

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

POBIERZ

Formularze recenzji prac licencjackich i magisterskich