PRAWO DLA URZĘDNIKÓW NIEPRAWNIKÓW

Charakterystyka studiów:
Studia doskonalące w zakresie: podstawowych przepisów prawa, w szczególności tych, które odnoszą się do funkcjonowania administracji publicznej.
Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji publicznej. Oprócz przedmiotów ściśle związanych z prawem administracyjnym (gdzie nacisk kładzie się na studium przypadków), sporo czasu poświęcono także prawu prywatnemu, które w działalności administracji odgrywa coraz większą rolę.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów, m. in.:
 Podstawy prawoznawstwa
 Praktyczne elementy prawa konstytucyjnego
 Prawo cywilne - część ogólna
 Elementy prawa zobowiązań
 Prawo rzeczowe, spadkowe i rodzinne
 Prawo administracyjne - część ogólna
 Elementy materialnego prawa administracyjnego
 Postępowanie administracyjne i sądowo - administracyjne
 Postępowanie administracyjne szczególne
 Prawo pracy i pracownicy administracji
 Kontrola administracji publicznej
 Dostęp do informacji publicznej
 Prawo międzynarodowe i europejskie
 Prawo finansowe i podatkowe
 Publiczne prawo gospodarcze
 Dostęp i ochrona danych osobowych
 Ochrona informacji niejawnych

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji publicznej. Studia przeznaczone sią także dla pracowników innych podmiotów i organizacji społecznych.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr Grzegorz Krawiec
E-mail: grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1400 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

POBIERZ HARMONOGRAM STUDIÓW NA ROK 2018/2019