OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Charakterystyka studiów:
Studia są odpowiedzią na unijną reformę ochrony danych osobowych. Absolwent studiów nabędzie wiedzę na temat konstytucyjnych praw do prywatności i do informacji, i ich realizacji na poziomie ustawowym, a także zostanie zaznajomiony z przeprowadzoną unijną reformą ochrony danych osobowych, a w szczególności z unormowaniami zawartymi w RODO, które wprowadza rozszerzony katalog praw, przysługujących każdej osobie w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych. Podczas studiów szczegółowo zostaną przedstawione: praktyczne aspekty stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz prawne i organizacyjne problemy realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Adresaci:
Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny).

W planie studiów, m. in.:
 Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych
 Unijna reforma ochrony danych osobowych
 Ochrona danych osobowych w ustawodawstwie krajowym
 Instytucjonalna ochrona danych osobowych
 Informacja publiczna
 Prawne podstawy ochrony informacji niejawnych
 Ochrona wizerunku w administracji publicznej
 Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
 Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
 Szacownie i zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 Kontrole GIODO/PUODO

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:
Dyplomant posiadać będzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, a także będzie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka ciąży na osobie zatrudnionej na takim stanowisku. Słuchacze zostaną przygotowani do: tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji, kontroli GIODO/PUODO, przeprowadzania analizy ryzyka z ochrony danych osobowych.

Kierownik studiów:
Dr Agnieszka Ogrodnik - Kalita
E-mail: agnieszka.ogrodnik-kalita@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Informacje o płatnościach:
Płatność (tzw. czesne) za semestr wynosi 1500 zł, z możliwością rozłożenia na 2 raty (4 raty za cały rok).

POBIERZ HARMONOGRAM NA ROK 2018/2019