Rocznik Administracji Publicznej

„Rocznik Administracji Publicznej” stanowi formę aktywności, realizowaną w ramach projektu Jean Monnet Module pt. Krajowa administracja publiczna a integracja europejska.  ma charakter międzyśrodowiskowy. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim. Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 

Kolegium redakcyjne:

 • prof. UP dr hab. Inga Kawka – redaktor naczelna
 • dr Agata Nodżak – zastępca redaktor naczelnej
 • dr Anna Juryk – sekretarz
 • prof. UP dr hab. Grzegorz Foryś – redaktor statystyczny
 • Dagmara Wachna  - redaktor językowy części polskiej
 • Mikołaj Sekrecki  - korekta (j. angielski)
 • Yulia Dorokhina, Uniwersytet Zarządzania, Kijów
 • dr Łukasz Kozera, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Paweł Płaneta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Monika Skowrońska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Śliwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Mariusz Wieczorek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.     

 

Rada Naukowa:

 • Yalentin Constantinov, Uniwersytet Państwowy Tyraspol w Kiszyniowie, Mołdawia
 •  prof. dr hab. Sławomir Dudzik, Uniwersytet Jagielloński
 •  prof. dr hab. Marian Grzybowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 •  prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jan Jeżewski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 •  prof. dr hab. Marian Kallas, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 •  prof. dr hab. Andrzej Kozera Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 •  prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 •  prof. UP dr hab. Andrzej Madera, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 •  prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 •  prof. dr hab. Bartosz Makowicz, Europa-Universitat Yiadrina - Frankfurt nad Odrą, Republika Federalna Niemiec
 •  prof. Drahomira Ondrova, Univerzita Pavla Józefa Safarika, Koszyce, Słowacja
 •  prof. dr hab. Andrzej Piasecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 •  prof. dr hab. Stanisław Sagan, Uniwersytet Rzeszowski
 •  prof. Martyna Śliwa, Uniwersytet Essex - Colchester, Wielka Brytania.

 

O czasopiśmie

Rocznik Administracji Publicznej (wydawany od 2015 r.) jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim.

Rocznik Administracji Publicznej obejmuje następujące działy:

 • administracyjne prawo materialne,
 • administracyjne prawo procesowe,
 • administracyjne prawo ustrojowe,
 • prawo i administrację Unii Europejskiej,
 • naukę o administracji,
 • historię administracji,
 • polityki publiczne,
 • zarządzanie w administracji publicznej.

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zobacz numery czasopisma

Wydawnictwa

W Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego (80 punktów na liście Ministerstwa) książki pracowników Instytutu ukazują się w ramach specjalnej serii: PRAWO – ADMINISTRACJA – EKONOMIA:

 • Michał Śliwa, Development of the concept of democratic parliamentarism in Poland,
 • Inga Kawka i Małgorzata Kożuch (red.)Przepływ usług między Unią Europejską a Szwajcarią. Współpraca czy integracja systemów prawnych?, Kraków 2018.

W przygotowaniu:

 • Łucja Kobroń Gąsiorowska, Status partnerów społecznych w prawie pracy.
 • Damian Gil, Andrzej Piasecki (red.), W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy postępowań sądowych.  


Juszka Karol, Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego, Warszawa: Difin SA, 2019.


Kowalska Katarzyna, Andrzej Żebrowski, Łukasz Zweiffel (red.), Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2018.
Kozera Andrzej, Partyzanci Republiki Pińczowskiej. T. 6 : archiwum Republiki Pińczowskiej, Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie, 2018.
Krawiec Grzegorz, Postępowanie kontrolne prowadzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2018.
Lupa-Wójcik Iwona, Social media strategicznie : wprowadzenie, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018.
Murzyn Dorota, Janina Pach (red.), Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem, Warszawa: Difin, 2018.
Murzyn Dorota, Kierunki wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu w Polsce po 2006 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018.
Okulicz-Kozaryn Walery, Management of educational services in East-European Universities: statistical research of student preferences related to lectures: scientific monograph, United Kingdom: Agenda Publishing House, 2018.
Piasecki Andrzej, Wiek burzy i spokoju : kalendarium dziejów Polski 1918-2018, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
Sala Krzysztof, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak (red.), Polityka ekologiczna, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2018.
Sala Krzysztof, Postmodernistyczne zachowania konsumentów na rynku turystycznym w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018.
Sroka Jacek, Współdecydowanie w wielopasmowej polityce publicznej, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2018.
Ulijasz Bogusław, Magdalena Kuszmider, Informacja publiczna oraz informacja sektora publicznego w jednostkach zobowiązanych, Kraków: Wydawnictwo "Scriptum", 2018.


Gil Damian (red.), Problemy kontroli decyzji procesowych, Lublin: Wyd. KUL, 2017.
Gil Damian (red.), W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. Perspektywy, a rzeczywistość, Lublin: Wyd. KUL, 2017.
Kawka Inga, Antoine Marés, Wojciech Prażuch (red.), Exils d'Europe médiane en France : dans la seconde moitié du XX e siècle, Paris: Institut d'Études Slaves, 2017.
Kawka Inga, Antoine Marés, Wojciech Prażuch (red.), Les exilés polonais en France et la réorganisation pacifique de l'Europe (1940-1989), Franfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2017.
Kozera Andrzej, Pełczyska cywilizacja, kultura i tożsamość, Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, 2017.
Lupa Iwona, Efektywność działań marketingowych w mediach społecznościowych. Czyli jak osiągać większe zyski z social media, Katowice: Wyd. Sophia, 2017.
Madera Andrzej, Cyberprzestępczość : studium politologiczne, Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, 2017.
Maj Elżbieta, Ochrona praw człowieka niepełnosprawnego przed wykluczeniem społecznym w ujęciu historycznoprawnym i współczesnym, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Dla Szkoły, 2017.
Maj Elżbieta, Omne Datum Optimum : złota bulla zakonu templariuszy (1139), Zabrze, Tarnowskie Góry: Wydawnictwo Inforteditions, 2017.
Podgórska-Rykała Joanna, M. Borski (red.), Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2017.
Szeląg Tomasz, Cesarz Julian Apostata i jego ustawa szkolna, Zabrze - Tarnowskie Góry: Wydawnictwo Inforteditions, 2017.
Ulijasz Bogusław, Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa - aspekt konstytucyjnoprawny, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Bieniek Karol (red.), Republika Turcji: polityka zagraniczna i wewnętrzna, Kraków: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME, 2016.
Gil Damian (red.) , Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, Wyd. KUL, Lublin 2016.
Gil Damian (red.) , Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej, Wyd. KUL, Lublin 2016.
Gil Damian, Kruk E. (red.) , Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Wyd. KUL, Lublin 2016.
Gil Damian, Kruk E. (red.) , Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji, Wyd. KUL, Lublin 2016.
Kmak Małgorzata, Piotr Sołtyk, Beata Springer , Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2016.
Kozaczka Marian (red.) , Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo-Gospodarka-Rozwój, T. III., Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, 2016.
Kozera Andrzej, Wioletta Wasilewska , Zasłużeni dla Ponidzia. T. 1, Pińczów: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, 2016.
Krawiec Grzegorz , Prawo administracyjne : skrypt dla studentów kierunku administracja, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016.
Lupa Iwona , Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw, Katowice: Wydawnictwo Sophia, 2016.
Maciejewski Wojciech, Małgorzata Madej, Agnieszka Faron , E-learning w dydaktyce szkoły wyższej : - założenia, doświadczenia, rekomendacje, Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa, 2016.
Maj Elżbieta (red.) , Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Polsce i Republice Czeskiej, Bielsko-Biała, 2016.
Murzyn Dorota, Dominika Kasprowicz, Grzegorz Foryś , Politics, society and the economy in contemporary Poland: an introduction, Warsaw : Scholar Publishing House, 2016.
Ogrodnik- Kalita Agnieszka , Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego, Lublin, 2016.
Pach Janina, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja (red) , Ekonomia umiaru - realna perspektywa?: nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
Piasecki Andrzej, Ryszard Michalak , Polska 1945-2015: historia polityczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
Podgórska-Rykała Joanna, Andruszkiewicz A., Mikrut-Majeranek M. , Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016.
Podgórska-Rykała Joanna , Polityka równości płci na szczeblu lokalnym, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas, 2016.

Dorobek naukowy

Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w życiu naukowym. Efektem ich pracy badawczej są liczne publikacje - autorskie monografie, prace pod redakcją, artykuły naukowe i popularnonaukowe, jak również wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. 

Klikając w poniższy przycisk, znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat dorobku naukowego naszego Instytutu:

Dorobek naukowy IPAE

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka dorobku pracowników Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii dostępna jest też w bazie danych Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego Biblioteki Głównej UP.

Wyszukiwarka