30-31 maja  (czwartek – piątek)

Aula Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN,

ul. Podchorążych 2, Kraków

ORGANIZATORZY:

• Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

• Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa, Ukraina

• Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina

• Związek Ukraińskich Prawników

 

RADA NAUKOWA:

• prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki, UP w Krakowie – Przewodniczący Rady Naukowej

• prof. Wasyl Kostytski, Kijowski Uniwersytet Narodowy –Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

• prof. Lolita Zakharchenko – Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa

• prof. Vadym Zakharchenko – Narodowa Akademia Morska Odessa

• prof. Olena Kniazieva – Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa

• prof. Anhelina Petrashevska – Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa

• prof. Mykola Zhurba – Ługański Regionalny Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogiczne

• prof. Nalywajko Larysa Romaniwna - Uniwersytet Państwowy w Dniepropietrowsku

• prof. Jacek Sroka, UP w Krakowie • prof. Andrzej Kozera, UP w Krakowie

• prof. Sylwester Wróbel – Uniwersytet Śląski w Katowicach

• dr doc. Szapowal Walerij Dmytrowycz - Uniwersytet Narodowy im. M. Ostrogradskiego w Krzemieńcu

• dr doc. Lysenko Ołeksandr Mykołajewicz – Uniwersytet Wschódno-Europejski w Czerkasie

• dr hab. prof. UP Walery Okulicz-Kozaryn, UP w Krakowie

• dr hab. prof. UP Inga Kawka, UP w Krakowie

• dr hab. prof. UP Janina Pach, UP w Krakowie • dr hab. prof. UP Piotr Tusiński, UP w Krakowie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

• dr Joanna Podgórska-Rykała (IPAiE, UP w Krakowie) – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

• dr Beata Pawlica (IPAiE, UP w Krakowie) – Sekretarz Konferencji

• mgr Paweł Ostachowski (Parlament doktorantów, pracownik UP w Krakowie)

• dr Jarosław Gapanowych (Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa)

• Artur Powroźnik (Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii, UP w Krakowie)

• Artur Lechowicz (Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii, UP w Krakowie)

 

(1) wykład gościa specjalnego

(2) panel z udziałem samorządowców

(3) sesja referatowa pracowników naukowych

(4) panel studencki z komunikatami i posterami

(5) warsztaty dla młodzieży licealnej

(6) wspólne zwiedzanie Krakowa

• polski

• angielski

• ukraiński

• Decentralizacja i recentralizacja władzy publicznej

• Pozycja ustrojowa organów samorządu terytorialnego w Polsce, Ukrainie i innych państwach

• Reformy ustrojowe wpływające na status jednostek samorządu terytorialnego

• Partnerstwa samorządów, w tym w zakresie współpracy międzynarodowej

• Zmiany w nadzorze i kontroli nad samorządem terytorialnym

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 15 marca zarejestrować się za pośrednictwem formularza internetowego oraz uiścić opłatę konferencyjną, a następnie do 15 kwietnia przesłać referat na adres: joanna.podgorska-rykala@up.krakow.pl.

Opłata za uczestnictwo czynne (materiały konferencyjne, referat, publikacja, catering w trakcie wydarzenia, uroczysta kolacja, wspólne zwiedzanie Krakowa): 450,00 zł.

Referaty pokonferencyjne zostaną opublikowane (do wyboru) w czasopismach:

- Rocznik Administracji Publicznej (ISSN 2449-7797)

- European Journal of Economics and Development

- Socjologia Prawa (ISSN 2413-6433)

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

ul. Podchorążych 2,

30-084 Kraków

tel. 12 662 62 11,

e-mail: ipae@up.krakow.pl

TEMATYKA

W świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego z 1985 r., ratyfikowanej przez Polskę w całości w 1994 r. samorząd lokalny oznacza prawo i rzeczywistą zdolność wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania, w ramach prawa, na ich własną odpowiedzialność i na rzecz ich ludności, istotną częścią spraw publicznych. Podobną definicję przyjmuje się w Światowej Deklaracji Samorządu Lokalnego z Rio de Janeiro. Dokumenty te stały się wyrazem unifikacji fundamentalnego porządku społecznego wspólnego demokratycznym państwom europejskim. Oba mocno akcentują idee samorządu terytorialnego, jako fundamentalnego elementu demokratycznego systemu państwa, postulując oparcie jego konstrukcji na zasadzie decentralizacji i subsydiarności. Podkreśla się, iż kompetencje powierzone wspólnotom lokalnym winny być całkowite, a każdorazowe ich ograniczenie przez władzę centralną lub regionalną musi być konsekwencją realizacji zasady legalności. Struktury samorządu terytorialnego występują w przeważającej większości państw na świecie, w tym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, choć nie można w tym kontekście mówić o jednolitym modelu ustrojowym. Jednak wszędzie opiera się on na zasadzie subsydiarności, która znajduje się też w Konstytucji RP. Wynikająca z tej zasady decentralizacja władzy publicznej jest zjawiskiem złożonym i przebiegającym wielotorowo. Jej istotą jest bowiem tworzenie większej liczby ośrodków decyzyjnych, indywidualnie odpowiedzialnych za wykonywanie konkretnych zadań publicznych, ale jednocześnie mających we wskazanym zakresie samodzielność i wolną wolę, będących niezależnymi od organów stopnia wyższego. Reforma wprowadzona na początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce doprowadziła do uniezależnienia się jednostek samorządu terytorialnego od władzy centralnej i dała im narzędzia do efektywnego zarządzania istotną częścią spraw publicznych na danym obszarze. Model polski jest w konsekwencji tejże reformy charakteryzowany jako decentralizacyjny, podobnie jak to ma miejsce w krajach nordyckich oraz stabilnych demokracjach Europy kontynentalnej. W ostatnich latach jednak coraz wyraźniejsze stają się tendencje recentralizacyjne wiążące się z systematycznym odbieraniem uprawnień samorządom na rzecz władzy centralnej. Mimo, że z badań wynika, iż Polacy darzą samorząd prawie dwukrotnie wyższym zaufaniem niż rząd, zmiany nie są z przedstawicielami władz lokalnych konsultowane, a ich coraz głośniejszy sprzeciw jest lekceważony. Wiele z tych zmian nie zostało przez opinię publiczną w ogóle dostrzeżonych, bo polski proces recentralizacji ma póki co charakter chaotyczny i mało dynamiczny. Na szeroką skalę osłabienie, a wręcz demontaż samorządu terytorialnego miał natomiast miejsce na Węgrzech, gdzie w ramach reformy konstytucyjnej Victora Orbána z 2011 roku zmodyfikowano znacząco jego rolę w strukturze administracji publicznej. Z wieloma problemami boryka się także samorząd na Ukrainie. Konieczność usprawnienia procesów rządzenia na poziomie lokalnym i zwiększenia funkcjonalności wspólnot, przy jednoczesnym zachowaniu integralności państwa stanowi wielkie wyzwanie, przed którym stoi obecnie ten kraj. Tendencje centralistyczne stanowią coraz większe zagrożenie dla demokracji lokalnej w Polsce, Europie i na świecie, dlatego też wydaje się, że wskazana tematyka konferencji będzie stanowiła interesującą przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie badaczy tej materii. Konferencja jest już trzecim spotkaniem organizowanym w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi na Ukrainie. W czerwcu 2018 roku w Odeskiej Narodowej Akademii Łączności im. A.S. Popowa odbyło się pierwsze takie wydarzenie, tj. konferencja pt. „Nauka, Edukacja, Ekonomia i Społeczeństwo”. W trakcie obrad, uczestnicy spotkania - pracownicy naukowi i studenci mieli możliwość wymiany myśli i poglądów. Kolejne, odbędzie się już niebawem w Kojowie.