Misja Instytutu

Stworzenie jednostki naukowo – dydaktycznej (Instytutu lub Wydziału) z kierunkami studiów, powiązanymi z rynkiem pracy (przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami) Krakowa i okolic, rozpoznawalnej w regionie, wyróżniającej się przyjazną i ambitną kadrą, będącą wizytówką Uczelni.

IPAiE ma być jednostką uznaną przez krajowe, jak i zagraniczne ośrodki naukowe za osiągnięcia dydaktyczne i pracę badawczą, wpływać na rozwój otoczenia, w szczególności społeczeństwa i gospodarki; ma pełnić rolę ekspercką wobec administracji, organizacji i biznesu.

Na działalność Instytutu składają się praca i wysiłek pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, pracowników administracyjnych, biblioteki i studentów oraz ścisła współpraca z kadrą reprezentującą najbardziej zbliżone kierunki studiów: politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne. Tak rozumiana wspólnota będzie kierować się w swojej działalności podstawowymi wartościami społeczności uniwersyteckich, takimi jak:

✔ dążenie do poszukiwania i przekazywania wiedzy i prawdy, z poszanowaniem standardów moralnych i etycznych;

✔ dążenie do samodoskonalenia;

✔ wolność debaty naukowej, badań, nauczania, publikacji;

✔ wolność słowa i poglądów; kształtowanie poczucia społecznej odpowiedzialności i pełnienia służby społeczeństwu;

✔ wzajemny szacunek;

✔ respektowanie różnic kulturowych, politycznych i światopoglądowych, promowanie postaw opartych na tolerancji i uznaniu możliwych odmienności.

W ramach kształcenia na trzech kierunkach Instytut chce gwarantować optymalne warunki studiowania oraz zapewnić różnorodność i atrakcyjność nauczania. Przekazywanie wiedzy będzie odbywać się na wysokim poziomie dzięki prowadzonym badaniom naukowym, położeniu nacisku na praktyczny oraz innowacyjny charakter prezentowanych zagadnień, co pozwoli absolwentom na zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Fundamentem takiego działania na prowadzonych kierunkach będzie powiązanie nauki, nauczania i praktyki.

Cele strategiczne

✔ Wzmocnienie działalności i pozycji naukowej Instytutu (z możliwością przekształcenia w Wydział);

✔ Wzmocnienie działalności i pozycji dydaktycznej Jednostki skupiającej trzy kierunki studiów;

✔ Stworzenie i wdrożenie rozwiązań strukturalnych oraz innych warunków organizacyjnych optymalnych dla działalności Jednostki;

✔ Rozwój działalności Jednostki na rzecz społeczeństwa i gospodarki;

✔ Umiędzynarodowienie działalności Jednostki;

✔ Rozwój kadry ściśle związanej z prowadzonymi w Jednostce kierunkami studiów.

 

Rozwój IPAiE jest nierozerwalnie związany z realizacją ww. celów strategicznych, a ich osiągnięcie będzie możliwe dzięki podjęciu w przeciągu kilku najbliższych lat opisanych niżej działań, przedsięwzięć i projektów.

 

 • Realizacja innowacyjnych i interdyscyplinarnych projektów (naukowych jak i dydaktycznych) łączących zagadnienia z takich dyscyplin naukowych jak prawo, administracja, ekonomia, nauki o polityce, polityki publiczne, nauki o zarządzaniu, nauki o bezpieczeństwie, których wyniki mają efektywne wykorzystanie praktyczne; przedmiotowe projekty mają przewidywać nie tylko udział pracowników IPAiE, ale również zaangażowanie studentów oraz partnerów reprezentujących inne ośrodki naukowe krajowe i zagraniczne, administrację publiczną, sektor gospodarki (biznesu), jak i organizacji pozarządowych; celem realizacji ww. projektów i uzyskiwania interdyscyplinarnych efektów wspierane będzie tworzenie zespołów badawczych międzykatedralnych jak i międzywydziałowych oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami i uczelniami krajowymi i zagranicznymi np. przy realizacji wspólnych projektów;
 • Utworzenie w ramach katedr zespołów badawczych, silnie powiązanych z prowadzonymi w IPAiE kierunkami studiów: Prawem, Administracją i Ekonomią społeczną; działalność zespołów będzie skoncentrowana na osiąganiu wyników naukowych odpowiadających obowiązującym przepisom prawa w zakresie potencjału naukowego (w tym aktualnym wytycznym parametrycznym), w szczególności wysokopunktowanych publikacji naukowych; pozyskiwaniu grantów, w tym mających charakter praktyczny, których realizacja ma wpływ na otoczenie (społeczeństwo i gospodarkę). Temu celowi służy m.in. powołanie od 1 października Konsultanta ds. pozyskiwania grantów;
 • Udzielanie wsparcia przy prowadzeniu badań naukowych, m.in. w związku z realizacją zespołowych jak i indywidualnych projektów badawczych np.:
  • - projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER - „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” (projekt ogólnouczelniany, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej IPAiE przygotowała i będzie realizowała jedno działanie: specjalność międzywydziałową „Przygotowanie do biznesu”),

   - „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel” (cykl zajęć dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych), „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna” (studia dualne na kierunku Ekonomia społeczna);

   - „Krajowa Administracja Publiczna a Integracja Europejska” (projekt finansowany z funduszu Jean Monnet Module); projekt Cykl czterech monografii – Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny (realizacja: marzec 2018 – grudzień 2019);

   - projekt Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych. Konferencja organizowana przez Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbędzie się 27 maja 2019 r. w Sandomierzu;

   - IX Konferencja z cyklu „Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” nt. „ Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych” organizatorzy – Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [Koło Naukowe Studentów Prawa „Viribus Unitis” Patronat honorowy: OIRP Kraków, OIRP Kielce, ORA Rzeszów, Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, Instytut Teologiczny w Sandomierzu, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Kancelaria Adwokacka Agata Jakieła Stalowa Wola, Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy;

 • Mobilizowanie i wspieranie zdolności pracowników naukowo-dydaktycznych IPAiE do aktywności i współdziałania w środowisku międzynarodowym oraz promowanie postaw aktywnych i innowacyjnych, m.in. poprzez szkolenia, w tym dotyczące możliwości i form współpracy międzynarodowej, różnorodnych form innowacyjności dydaktycznej, emisji głosu, itd.;
 • Położenie nacisku na zwiększenie aktywności naukowej pracowników naukowo-dydaktycznych IPAiE, odzwierciedlonej liczbą i jakością publikacji oraz ich znaczeniem w obiegu naukowym i społecznym;
 • Organizacja międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, odpowiadających aktualnym wytycznym parametrycznym, angażujących całą społeczność Instytutu, w tym studentów, uwzględniających partycypację (w tym w kosztach) partnerów zewnętrznych (administracja, biznes, organizacje pozarządowe), których wyniki mają wpływ na otoczenie (społeczeństwo i gospodarkę);
 • Wspieranie udziału pracowników naukowych IPAiE w uznanych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych;
 • Wzmocnienie potencjału naukowego Instytutu, m.in. poprzez wspieranie awansów naukowych zatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych, czy zatrudnienie nowych specjalistów, w tym praktyków, których dorobek naukowy i/lub praktyka zawodowa jest związana z prowadzonymi w Instytucie kierunkami studiów;
 • Rozwój czasopism naukowych wydawanych w IPAiE, poprzez dążenie do uzyskania wysokiej oceny punktowej w ramach oceny czasopism naukowych dokonywanej przez MNiSW; zaangażowanie studentów w ich działalność organizacyjną i wydawniczą; wykorzystanie czasopism do upowszechniania i promocji wyników badań pracowników Instytutu; zaproszenie do współpracy innych czasopism naukowych oraz ośrodków naukowo - badawczych krajowych i zagranicznych; poszerzenie dostępności rezultatów badawczych dzięki prowadzeniu publikacji on-line;
 • Dążenie do uzyskania pozytywnych ocen przy okazji wizytacji prowadzonych w Instytucie kierunków studiów; podjęcie działań mających wpływ na uzyskanie przez Wydział Politologii, której częścią jest IPAiE, wysokiej kategorii naukowej przyznawanej w okresowej ocenie parametrycznej jednostek naukowo-badawczych;
 • Zapraszanie tzw. visiting professors;
 • Udzielanie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego i materialnego studentom angażującym się w działalność naukową Instytutu;
 • Wspieranie działalności naukowej młodych naukowców, w tym doktorantów;
 • Położenie nacisku na wzrost mobilności naukowej pracowników IPAiE poprzez ich udział w stażach, stypendiach i kwerendach krajowych i zagranicznych;
 • Podejmowanie starań zmierzających do uzyskania w perspektywie 5 lat uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora z nauk o administracji.

 • Doskonalenie planów i programów studiów, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki, przemian społeczno-politycznych, wymagań rynku pracy (praktyczny kontekst studiowania), norm jakości kształcenia, partycypacji interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, wyników badań studentów w zakresie poziomu satysfakcji z jakości kształcenia;
 • Dbałość o atrakcyjną ofertę edukacyjną poprzez zapewnienie studentom dostępu do interesujących specjalności oraz bogatej oferty studiów podyplomowych, pozwalających na uzyskanie praktycznych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy;
 • Przekształcenie w perspektywie 3-5 lat kierunku Prawo o profilu praktycznym w kierunek studiów o profilu ogólno akademickim (poprzez studia dualne); utrzymanie profilu ogólnoakademickiego studiów na kierunku Administracja; wdrożenie studiów dualnych na kierunku Ekonomia Społeczna od 1 października 2019 r.;
 • Promowanie kultury jakości dla prawidłowego funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • Unowocześnianie procesu dydaktycznego o interaktywne formy angażujące studentów w proces nauczania, jak również wprowadzenie i rozwijanie procesu dydaktycznego w systemie e-learningu; organizacja określonych form zdobycia dodatkowych kompetencji przez kadrę akademicką w zakresie stosowania nowoczesnych metod kształcenia studentów, w tym studentów wybitnie uzdolnionych oraz studentów wymagających dodatkowego wsparcia, np. w ramach projektu pt. „Mistrzowie dydaktyki”;
 • Organizowanie dla studentów warsztatów w zakresie pisania artykułów naukowych; zapraszanie studentów do udziału w działalności naukowej i organizacyjnej IPAiE;
 • Wykorzystanie w procesie dydaktycznym uznanych reprezentantów praktyki zawodowej (wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej, organów ochrony prawnej, fundacji i stowarzyszeń, sektora binesu) oraz tzw. visiting professors;
 • Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej poprzez zapewnienie większej ilości kursów prowadzonych w języku obcym, kursów prowadzonych w formach praktycznych jak również kursów prowadzonych na platformie ogólnouczelnianej (np. Prawo Internetu);
 • Utworzenie językowych szkół prawa;
 • Zapewnienie studentom dostępu do wiedzy teoretycznej połączonej z praktyką zawodową poprzez rozwijanie poradni prawnych, zawieranie porozumień z podmiotami, w których możliwe będzie odbywanie praktyki zawodowej, czy zatrudnianie i angażowanie w proces dydaktyczny w innych formach specjalistów praktyków;
 • Wspieranie i podnoszenie poziomu aktywności studenckich kół naukowych;
 • Rozwijanie wymiany studenckiej, w tym międzynarodowej;
 • Efektywne pełnienie funkcji opiekuna roku, koła naukowego oraz innych form aktywności środowiska studenckiego;
 • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem seminariów dyplomowych, procesu dyplomowania oraz jakością przygotowywanych prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich);
 • Rozwijanie odpłatnych form kształcenia poprzez aktualizację oferty studiów podyplomowych, jak również studiów w formie niestacjonarnej na kierunkach Prawo, Administracja i Ekonomia Społeczna , uwzględniającej zarówno indywidualne jak i społeczne aspiracje i oczekiwania, czy potrzeby rynku pracy;
 • Wspieranie oraz zacieśnianie współpracy z Samorządem Studenckim oraz innymi organizacjami studenckimi w zakresie rozwoju procesu dydaktycznego, jak również inicjatyw naukowych, kulturalnych, prawnych i społecznych studentów (np. wsparcie przy wydawaniu gazetki studenckiej ,,Sprężynka’’);
 • Rozszerzenie oferty dydaktycznej dla studentów z zagranicy;
 • Doskonalenie studenckich praktyk zawodowych, zarówno we współpracy z dotychczasowymi interesariuszami zewnętrznymi, jak również poprzez pozyskanie nowych miejsc odbywania praktyk;
 • Zorganizowanie kursu dla absolwentów kierunku Prawo, przygotowującego do egzaminów na aplikacje prawnicze.
 • Organizowanie kursów języka polskiego (współpraca z Instytutem Filologii Polskiej) dla studentów – obcokrajowców zgłaszających chęć podniesienia lub uzupełnienia umiejętności posługiwania się językiem polskim.

 • Dostosowanie obsługi administracyjnej do aktualnych potrzeb Instytutu;
 • Rozwój usług i zasobów, w szczególności prawniczych baz danych, dostępnych dla pracowników i studentów IPAiE;
 • Stałe dostosowywanie treści programowych na wszystkich kierunkach i poziomach studiów, w tym studiów podyplomowych, do obwiązujących przepisów oraz aktualnych potrzeb;
 • Rozwój bazy bibliotecznej, w szczególności specjalistycznej, aktualnej oferty zbiorów bibliograficznych na potrzeby pracowników i studentów;
 • Promocja potencjału naukowego i dydaktycznego Instytutu poprzez współpracę ze środowiskiem zewnętrznym (biznesem, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi), absolwentami IPAiE, mediami, wykorzystanie mediów społecznościowych, udział w targach edukacyjnych, organizację wydarzeń promujących działalność dydaktyczną i naukową IPAiE w ramach Festiwali Nauki, Dni Otwartych Uniwersytetu Pedagogicznego, organizacji szkoły letniej, i innych tego rodzaju przedsięwzięć;
 • Dbałość o przejrzystość i układ strony internetowej IPAiE, o atrakcyjność i aktualność znajdujących się na niej treści;
 • Wspieranie korzystania z mediów społecznościowych (głównie Facebook), zarówno całej Jednostki jak i poszczególnych grup (studia podyplomowe, koła studenckie itp.);
 • Rozwój infrastruktury niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych (przystosowanej także dla osób niepełnosprawnych), w szczególności zwiększenie pozostających do dyspozycji IPAiE sal dydaktycznych, wyposażenie sal dydaktycznych w odpowiedni sprzęt multimedialny;
 • Rozwój istniejącej struktury organizacyjnej IPAiE, zmierzający do wyłonienia nowych katedr i zakładów, stanowiących względnie homogeniczne zespoły badawcze, stwarzających optymalne warunki dla prowadzenia badań naukowych, reprezentujących i wspierających trzy kierunki studiów prowadzonych w Instytucie, tj. Prawo, Administrację i Ekonomię społeczną (minimum 3 katedry / zakłady przypadające na dany kierunek studiów).

 • Rozwój współpracy z mediami, m.in. poprzez wyznaczenie m.in. 10 pracowników IPAiE dostępnych w kontaktach z mediami;
 • Rozwój współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświaty, m.in. poprzez opracowanie materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej szkół, jak również innowacyjnych narzędzi dydaktycznych na potrzeby nauczania w szkołach; organizowanie warsztatów edukacyjnych, konkursów oraz innych wydarzeń adresowanych do uczniów, zawieranie tzw. umów patronackich ze szkołami, których uczniowie są zainteresowani studiowaniem w IPAiE;
 • Rozwój współpracy z samorządem terytorialnym;
 • Organizacja tzw. otwartych wykładów, skierowanych nie tylko do członków społeczności uniwersyteckiej, ale również do każdego zainteresowanego tematyką wykładu;
 • Realizacja projektu „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel” - od września 2018 r.;
 • Utworzenie Uniwersytetu Młodego Odkrywcy, w ramach którego prowadzone będą zajęcia dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany do 31.08.2020 r., i obejmuje cztery semestralne edycje (cykle zajęć). Zajęcia mają na celu pobudzać przedsiębiorczość, kreatywność i inicjatywność młodzieży, inspirować do twórczego myślenia, wzmacniać poczucie społecznej odpowiedzialności, propagować kulturę innowacyjności, a także umożliwiać zapoznanie młodych ludzi ze środowiskiem Uniwersytetu;
 • Organizacja szkoły letniej. Celem projektu jest „wyłowienie” spośród licealistów z całej Polski utalentowanej młodzieży – i zachęcenie jej do dalszego rozwoju zdolności i talentów. Inspiracją do tego będzie udział w kampusach naukowych, prowadzonych przez studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego, spotkania z ludźmi nauki, kultury i sztuki oraz niezwykła atmosfera Krakowa, którą będą mogli poczuć uczestnicy projektu podczas wizyt w muzeach, teatrach czy galeriach sztuki. Projekt jest skierowany do uzdolnionych młodych ludzi, którzy z różnych przyczyn są zagrożeni wykluczeniem społecznym, które powoduje ryzyko iż ponadprzeciętny potencjał ucznia nie zostanie wykorzystany;
 • Organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami organów ochrony prawa, instytucji państwowych oraz samorządowych, przy udziale mieszkańców Krakowa i okolic;
 • Rozwój stałej współpracy z przedstawicielami organów ochrony prawa, instytucji państwowych i samorządowych, jak również organizacji trzeciego sektora przy kształtowaniu oferty dydaktycznej, treści programów i planów studiów, organizacji procesu dydaktycznego, organizacji praktyk zawodowych, prowadzeniu i popularyzacji wyników badań naukowych;
 • Udział pracowników naukowych IPAiE w publicznych debatach oraz upowszechnianie przez nich wiedzy eksperckiej w kontaktach z mediami, organami ochrony prawa, instytucji państwowych i samorządowych, jak również gospodarki i organizacji trzeciego sektora, np. przy okazji wyborów, innych istotnych spraw i wydarzeń naukowych, kulturalnych, politycznych, gospodarczych i społecznych;
 • Promocja badań i kształcenia z zakresu prawa, administracji i ekonomii społecznej wśród potencjalnych pracodawców absolwentów IPAiE;
 • Rozwój aktywności i wsparcie potencjału naukowego poradni prawnej, jak i innych form działalności społecznie użytecznej, w szczególności nieodpłatnej pomocy prawnej i administracyjnej świadczonej na rzecz niezamożnych mieszkańców Krakowa i okolic; popularyzacja usług świadczonych przez poradnię prawną wśród mieszkańców regionu;
 • Aktywizowanie studentów do podejmowania działalności społecznej, w tym w formie wolontariatu.

 • Rozwój stałej współpracy z przedstawicielami gospodarki przy kształtowaniu oferty dydaktycznej, treści programów i planów studiów, organizacji procesu dydaktycznego, organizacji praktyk zawodowych, prowadzeniu i popularyzacji wyników badań naukowych, np. w związku z uruchomieniem od 1 października 2019 r. studiów dualnych na kierunku Ekonomia społeczna;
 • Na podobnej zasadzie realizowane, będzie odbywać się wspieranie projektu utworzenia studiów dualnych z Prawa, jako etapu do przekształcenia tego kierunku w profil ogólno akademicki.
 • Promowanie wśród przedstawicieli gospodarki nowego spojrzenia na gospodarkę, w tym komplementarnych form prowadzenia działalności gospodarczej, które nastawione są dodatkowo na realizację celów społecznych, w tym niwelację nierówności społecznych i ekonomicznych, wobec rozwiązań czysto komercyjnych;
 • Promowanie wśród przedstawicieli gospodarki koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, zakładającej uwzględnianie przez przedsiębiorców interesów społecznych i konieczności ochrony środowiska, a także potrzeb współpracy z różnymi grupami interesariuszy;
 • Czynny udział i współorganizacja w cyklicznych wydarzeniach pn. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (dotychczas edycja 2017 i 2018);
 • Organizacja prac projektowych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w wyniku których powstaną materiały opisujące skuteczność działania poszczególnych podmiotów, w oparciu o które zostaną zaproponowane innowacyjne rozwiązania. Wykonane przez studentów pod nadzorem dydaktyka analizy będą przekazywane badanym podmiotom;
 • Współpraca z przedstawicielami gospodarki w zakresie finansowania dydaktyki i prowadzenia badań naukowych.

Podsumowanie

Założenia koncepcji rozwoju IPAiE zostały opracowane m.in. w oparciu o analizę dotychczasowych działań podejmowanych od samego początku istnienia Instytutu, tj. w roku akademickim 2017/2018, wyników ostatniej parametryzacji, której Instytut podlegał w ramach Wydziału Politologii, czy sprawozdań z działalności katedr, funkcjonujących w strukturze Instytutu. Już na tej podstawie należy stwierdzić, iż rozwój IPAiE stanowi pewien złożony proces  - którego powodzenie z jednej strony, uzależnione jest od wielu różnorodnych czynników, a z drugiej strony  - od zaangażowania całej społeczności Instytutu – pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych i studentów. Konstruując treść koncepcji wzięto również pod uwagę postanowienia Strategii oraz Misji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Ostateczny kształt postanowień koncepcji rozwoju Instytutu będzie zależał w pierwszej kolejności od zmian wynikających z reformy szkolnictwa wyższego, rzutujących na zakres i charakter działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej uczelni wyższych, w tym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ponadto, niewątpliwy wpływ na założenia koncepcji rozwoju IPAiE będą miały postanowienia przyszłej Strategii Wydziału Politologii, którego Instytut jest częścią, bowiem założenia koncepcji powinny być zgodne, kompatybilne z założeniami Strategii Wydziału Politologii. Kluczowe znaczenie będą jednak miały organizacyjne rozstrzygnięcia zawarte w nowym Statucie UP. Zmiany te zasadniczo nie mogą podważyć istoty funkcjonowania kierunków studiów (Prawo, Administracja, Ekonomia społeczna), dla koordynacji których powołany został Instytut.

Powyższy projekt koncepcji rozwoju Instytutu powstał w sierpniu 2018 r. Po przedstawieniu go władzom Wydziału i Uczelni nastąpi proces konsultacji z pracownikami i studentami. W ten sposób w roku akademickim 2018/2019 równolegle z pracami nad nowym statutem UP odbędzie się doskonalenie ostatecznej wersji Koncepcji rozwoju IPAE na bazie trzech kierunków studiów: Prawa, Administracji i Ekonomii społecznej.

 

Kraków, 3 września 2018 r.

 

Podpisano: Dyrekcja Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii