O Instytucie

Geneza Instytutu

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (IPAiE) jest jedną z jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Politologii. Został powołany z dniem 1 września 2017 r. w ramach przekształceń organizacyjnych, jakie przechodził obecny Wydział (wyłonił się z dawnego Instytutu Politologii działającego w ramach Wydziału Humanistycznego). Potencjał kadrowy, naukowy i organizacyjny przesądził bowiem o możliwości takich zmian strukturalnych i konieczności powołania m.in. IPAiE.

Od samego początku funkcjonowania Instytutu były podejmowane przedsięwzięcia mające na celu stworzenie najbardziej optymalnych warunków dla jego działalności naukowej i dydaktycznej, jak również dla bieżącej działalności organizacyjnej. Rzutują one nie tylko na jakość działania tej jednostki, ale również na rozwój Wydziału Politologii w skład którego wchodzi, jak i na wizerunek całej Uczelni. Należą do nich nie tylko działania usprawniające bieżące funkcjonowanie Instytutu, lecz także projekty wpisujące się w plany rozwoju nowopowstałego Wydziału Politologii jak i te, które wzmacniają prestiż Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, odbiór tej Uczelni przez obecnych jak i przyszłych studentów, gremia naukowe krajowe i zagraniczne, czy przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych.

 

Struktura Instytutu

 

W Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii katedry związane są z poszczególnymi kierunkami studiów realizowanymi w tej jednostce.
Katedra jest podstawową jednostką organizacyjną w naszym Instytucie. Każdą tworzy zespół profesorów i doktorów, których łączą wspólne tematy badawcze i zbliżone obszary dydaktyczne.

Kierownicy katedr nadzorują pracę swoich podwładnych i odpowiadają za zadania naukowo-dydaktyczne. Mogą także wnioskować o wydzielenie w ramach katedry zakładów, tworzonych przez mniejsze zespoły badawczo-rozwojowe.