O Instytucie

Geneza Instytutu

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (IPAiE) jest jedną z jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Politologii. Został powołany z dniem 1 września 2017 r. w ramach przekształceń organizacyjnych, jakie przechodził obecny Wydział (wyłonił się z dawnego Instytutu Politologii działającego w ramach Wydziału Humanistycznego). Potencjał kadrowy, naukowy i organizacyjny przesądził bowiem o możliwości takich zmian strukturalnych i konieczności powołania m.in. IPAiE.

 

Misja Instytutu

Stworzenie jednostki naukowo – dydaktycznej (Instytutu lub Wydziału) z kierunkami studiów, powiązanymi z rynkiem pracy (przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami) Krakowa i okolic, rozpoznawalnej w regionie, wyróżniającej się przyjazną i ambitną kadrą, będącą wizytówką Uczelni.

IPAiE ma być jednostką uznaną przez krajowe, jak i zagraniczne ośrodki naukowe za osiągnięcia dydaktyczne i pracę badawczą, wpływać na rozwój otoczenia, w szczególności społeczeństwa i gospodarki; ma pełnić rolę ekspercką wobec administracji, organizacji i biznesu.

Na działalność Instytutu składają się praca i wysiłek pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, pracowników administracyjnych, biblioteki i studentów oraz ścisła współpraca z kadrą reprezentującą najbardziej zbliżone kierunki studiów: politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne. Tak rozumiana wspólnota będzie kierować się w swojej działalności podstawowymi wartościami społeczności uniwersyteckich, takimi jak:

  • dążenie do poszukiwania i przekazywania wiedzy i prawdy, z poszanowaniem standardów moralnych i etycznych;
  • dążenie do samodoskonalenia;
  • wolność debaty naukowej, badań, nauczania, publikacji;
  • wolność słowa i poglądów; kształtowanie poczucia społecznej odpowiedzialności i pełnienia służby społeczeństwu;
  • wzajemny szacunek;
  • respektowanie różnic kulturowych, politycznych i światopoglądowych, promowanie postaw opartych na tolerancji i uznaniu możliwych odmienności.

W ramach kształcenia na trzech kierunkach Instytut chce gwarantować optymalne warunki studiowania oraz zapewnić różnorodność i atrakcyjność nauczania. Przekazywanie wiedzy będzie odbywać się na wysokim poziomie dzięki prowadzonym badaniom naukowym, położeniu nacisku na praktyczny oraz innowacyjny charakter prezentowanych zagadnień, co pozwoli absolwentom na zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Fundamentem takiego działania na prowadzonych kierunkach będzie powiązanie nauki, nauczania i praktyki.

 

Struktura Instytutu

Katedra jest podstawową jednostką organizacyjną w naszym Instytucie. Każdą tworzy zespół profesorów i doktorów, których łączą wspólne tematy badawcze i zbliżone obszary dydaktyczne.

W Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii katedry związane są z poszczególnymi kierunkami studiów realizowanymi w tej jednostce.
Kierownicy katedr nadzorują pracę swoich podwładnych i odpowiadają za zadania naukowo-dydaktyczne. Mogą także wnioskować o wydzielenie w ramach katedry zakładów, tworzonych przez mniejsze zespoły badawczo-rozwojowe.