Rekrutacja – obcokrajowcy

Rekrutacja krok po kroku

Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej rekrutacja.up.krakow.pl

Krok 1

Przygotuj następujące dokumenty:

a. formularza rejestracyjny z elektronicznego systemu rekrutacyjnego
b. kopia świadectwa dojrzałości/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
c. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej
d. kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem)
e. kserokopia Karty Polaka – dotyczy osób, które ją posiadają
f. kserokopia karty stałego pobytu – dotyczy osób, które ją posiadają
g. kserokopia certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1
h. kserokopia polisy ubezpieczeniowej
i. kserokopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego wraz z tłumaczeniem na język polski
j. cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35×45mm)

Krok 2

Dokumenty złóż w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut. Dokumenty za Ciebie może złożyć inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

Krok 3

Dokonaj wpisu na studia. W tym celu przygotuj dokumenty (h - kserokopię polisy ubezpieczeniowej, i - kserokopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego wraz z tłumaczeniem na język polski, j - cztery aktualne fotografie) oraz dokumenty wskazane na Twoim indywidualnym koncie kandydata. Przygotuj także oryginały wszystkich wymaganych dokumentów do wglądu komisji rekrutacyjnej. Wszystkie formalności związane z wpisem na studia załatwisz w terminie i miejscu podanym w Decyzji o przyjęciu. Jeśli nie będziesz mógł dokonać ich osobiście, możesz upoważnić inną osobę.
Więcej informacji znajdziesz na stronie uczelni.

Krok 4

Opłaty za studia

Zgodnie z Zarządzeniem Nr R/Z.0201-27/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r., cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2017/2018 wnoszą opłatę za naukę na studiach stacjonarnych semestralnie.

Opłata za każdy semestr nauki na studiach stacjonarnych wynosi 500 euro (EUR).

Opłatę za naukę na studiach stacjonarnych należy wnieść w terminach:

na pierwszym roku studiów:
– za pierwszy semestr – do 30 września 2017 r.
– za drugi semestr – do 15 marca 2018 r.

na kolejnych latach studiów:
– za pierwszy semestr – do 31 października 2017 r.
– za drugi semestr – do 15 marca 2018 r.

Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2017/2018 wnoszą opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych semestralnie, w wysokości takiej samej jak obywatele polscy.

Opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych należy wnieść w terminach:
– za pierwszy semestr – do 31 października 2017 r.
– za drugi semestr – do 15 marca 2018 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:
studia stacjonarne
studia niestacjonarne