dr Joanna Podgórska-Rykała

Doktor nauk o polityce
Adiunkt w Katedrze Samorządu i Zarządzania

Jestem absolwentką studiów z administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2011) oraz studiów politologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (2011). Moje prace dyplomowe dotyczyły (1) prawnych i politologicznych aspektów udziału kobiet w wyborach samorządowych, (2) konstytucyjnej zasady równości kobiet i mężczyzn. Materiał zebrany w związku z tą drugą, po uzupełnieniu i przetłumaczeniu przeze mnie na język angielski został opublikowany jako monografia pt. “The principle of equality between women and men. Polish legal principles and practice of their application”. W 2015 roku ukończyłam dzienne studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku nauki o polityce, pracę obroniłam z wyróżnieniem. Pół roku później wyniki moich badań zostały opublikowane w monografii pt. „Polityka równości płci na szczeblu lokalnym” (2016). Ukończyłam ponadto kwalifikacyjny kurs pedagogiczny (2013) oraz podyplomowe studia z zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej (2016).

W swojej karierze dydaktycznej przeprowadziłam dotychczas ponad 900 godzin zajęć różnego rodzaju, w tym: ćwiczeń, wykładów, konwersatoriów, szkoleń i warsztatów. Wśród odbiorców znalazły się przede wszystkim osoby młode (studenci studiów licencjackich i magisterskich), a także osoby dorosłe (słuchacze studiów podyplomowych, urzędnicy, działacze organizacji pozarządowych) oraz seniorzy (słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku). Wielokrotnie prowadziłam także warsztaty dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Większość akademickich zajęć dydaktycznych prowadziłam dla studentów kierunków: prawo, administracja i zarządzanie. Pracę dydaktyczną rozpoczęłam bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich, wraz z rozpoczęciem studiów doktoranckich. W okresie 10.2012 – 02.2015 odbywałam staż dydaktyczny na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Nauk Społecznych. Od lutego 2013 roku, aż do  lutego 2015 byłam związana z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jednocześnie prowadziłam zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (2012-2017). W latach 2015-2018 pracowałam w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, m.in. piastując funkcję Prodziekana ds. Badań Naukowych.

Pasję naukową z powodzeniem łączę z pracą zawodową poza Uczelnią współpracując z wieloma prestiżowymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, m.in. Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Humanitas, Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety czy też ogólnopolskim Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Od 15 lat angażuję się w na rzecz społeczności lokalnej, najpierw jako przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta (2003-2006), a potem radna Rady Miejskiej (2006-2010 i 2014-2018).

Zainteresowania naukowe: samorząd terytorialny i gospodarka komunalna, planowanie i ewaluacja polityk publicznych, komunikowanie społecznościowe, system polityczny RP, zarządzanie projektami.

Zajęcia: samorząd terytorialny i polityka lokalna, polityka równości płci, partycypacja społeczna, zarządzanie projektami, współpraca samorządu z trzecim sektorem, organizacje pozarządowe.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Podgórska-Rykała J., Polityka równości płci na szczeblu lokalnym, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016.
- Podgórska-Rykała J., Andruszkiewicz A., Mikrut-Majeranek M., Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016.
- Podgórska-Rykała, Kandzia A., Mikrut-Majeranek M., Miasto, jako wielowymiarowy przedmiot badań, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015.
- Podgórska-Rykała J., The principle of equality between women and men. Polish legal principles and practice of their application, Wydawnictwo i-Press, Kraków 2012.

- Podgórska-Rykała J., Główne założenia Zagłębiowskiej Polityki Senioralnej, raport niepublikowany zamówiony przez Fundację Humanitas w ramach projektu pt. Zagłębiowska Akademia Aktywnego Seniora, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS, Sosnowiec 2016. Niepublikowany.
- Podgórska-Rykała J., E. Cofur-Machura, Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy w wybranych miastach województwa śląskiego. Raport z badań, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, Katowice 2012.
- Podgórska-Rykała J., Wójkowski G., Przyjazny Urząd. Dostęp do informacji publicznej na wniosek w gminach i miastach województwa śląskiego. Raport z badań, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, Katowice 2012.
- Dom to praca – podręcznik dla grup kobiecych, red J. Podgórska-Rykała, Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2014.

- Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich, red. J. Podgórska-Rykała, M. Borski, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2017.
- Vademecum Śląsk 2: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. J. Podgórska- Rykała, K. Stelmach, M. Marmola, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.
- Vademecum Śląsk: studia śląskoznawcze, red. J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, J. Wichura, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014.
- Różni w życiu. Równi w prawach. Równość w polityce lokalnej, red. J. Podgórska-Rykała, Fundacja Grejpfrut, Wrocław 2013.

- Podgórska-Rykała J., Change or continuation? Long - term city management on the example of local development strategy of Katowice [w:] Zeszyty naukowe „ZARZĄDZANIE”, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, zeszyt 2/2018.
- Podgórska-Rykała J., A. Zasuń, Prawne instrumenty polityki rodzinnej na przykładzie świadczenia wychowawczego wprowadzonego w związku z Rządowym Programem „Rodzina 500+” w gminie wiejskiej Lelów, [w:] Roczniki Administracji i Prawa, Rok XVIII z. 2/2018, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2018.
- Podgórska-Rykała J., Mieszkańcy wobec Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Analiza wyników konsultacji społecznych, [w:] „Samorząd terytorialny”, nr 5/2018.
- Podgórska-Rykała J., Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku, [w:] Zeszyty naukowe „ZARZĄDZANIE”, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, zeszyt 1/2018.
- Podgórska-Rykała J., Budżet wrażliwy na płeć w opinii przedstawicieli polskich urzędów gmin, [w:] „Samorząd terytorialny”, nr 3/2018.
- Podgórska-Rykała J., Rola samorządów w kreowaniu i wdrażaniu polityki senioralnej. Przykład miasta Sosnowca, [w:] „Samorząd terytorialny”, nr 1-2/2018.
- Podgórska-Rykała J., Feminizm i myśl feministyczna. Geneza, rozwój ruchu i jego konsekwencje w przestrzeni publicznej, [w:] Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne, 1/2018.
- Podgórska-Rykała J., Organ stanowiący w gminie. Model polski na tle rozwiązań ustrojowych przyjętych w wybranych państwach europejskich (Francja, Niemcy), [w:] Wrocławskie Studia Sądowe, Kwartalnik, 1/2017 (22), Rok VI, styczeń – marzec.
- Podgórska-Rykała J., Polityka równości płci – wybrane regulacje prawa międzynarodowego i europejskiego, [w] Roczniki Administracji i Prawa, Rok XV, Zeszyt 2, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015.
- Podgórska-Rykała J., Samorząd terytorialny, jako przestrzeń realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn, [w:] „Samorząd terytorialny”, nr 9/2016, Wolters Kluwer.
- Podgórska-Rykała J., Recenzja książki Małgorzaty Fuszary (red.): „Kobiety, wybory, polityka” (Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013), s. 268, [w:] Political Preferences, red. R. Alberski, W. Wojtasik, nr 6/2013, Katowice 2013.
- Podgórska-Rykała J., Wpływ komunikatów społeczno-kulturowych na kształtowanie się aktywności politycznej kobiet, [w:] Problemy Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010.
- Podgórska-Rykała J., Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego – na przykładzie miast z woj. śląskiego i miast rosyjskich, [w:] Pisma Humanistyczne tom VII „Rosja - Inny świat?”, red. T. Okraski, M. Marzec, Uniwersytet Śląski, Katowice 2010.

- Podgórska-Rykała J., Budżet samorządowy jako prawno-finansowy instrument polityki na rzecz równości, [w:] Gospodarka-Zmiany-Zarządzanie, red. O. Grabiec, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2018.
- Podgórska-Rykała J., Administrowanie, zarządzanie, współrządzenie w administracji publicznej. Różne koncepcje i ich konsekwencje dla obywateli, [w:] Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej, red. M. Grudek, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas” 2017, s. 29-40.
- Podgórska-Rykała J., Samorząd terytorialny w Europie: różne modele - wspólne wartości fundamentalne, [w:] Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich, red. J. Podgórska-Rykała, M. Borski, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2017.
- Podgórska-Rykała J., Konsultacje społeczne na szczeblu lokalnym – praktyczne aspekty planowania procesu konsultacji, [w:] Partycypacja w samorządzie terytorialnym, red. M. Grudek, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016.
- Podgórska-Rykała J., Aksjologiczne problemy edukacji jutra: relacje zasady równości z wolnością i sprawiedliwością, [w:] Edukacja jutra. Kształcenie i poza edukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości, red. A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016.
- Podgórska-Rykała J., Specyfika zarządzania projektem europejskim. Charakterystyka, elementy i możliwości współfinansowania, [w:] Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi w świetle standardów międzynarodowych, red. M. Lis, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2015.
- Podgórska-Rykała J., Bezpośrednie wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jako potencjalne źródło konfliktu na lokalnej scenie politycznej, [w:] Vademecum Śląsk 2: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, M. Marmola, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.
- Podgórska-Rykała J., Socjalizacja a stereotypizacja. Męskie i kobiece wzorce w kontekście płci społeczno-kulturowej i ich znaczenie dla edukacji jutra, [w:] Edukacja jutra. Problemy współczesnej rodziny, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz,Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015.
- Podgórska-Rykała J., Kobiety w męskim świecie. Dialog warunkiem osiągnięcia prawdziwej równości płci, [w:] Jak możliwy jest dialog? Księga Jubileuszowa dedykowana prof. WSH dr Jerzemu Koplowi – JM Rektorowi Wyższej szkoły Humanitas w Sosnowcu w 70. rocznicę urodzin, red. E. Kraus, K. Ślęczka, A. Kamińska, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2014.
- Podgórska-Rykała J., Trzeci sektor w województwie śląskim, [w:] Vademecum Śląsk: studia śląskoznawcze, red. J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, J. Wichura, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014.
- Podgórska-Rykała J., Lokalne stowarzyszenia przyjaciół gmin – organizacje obywatelskie czy polityczne? Studium przypadku – Towarzystwo Przyjaciół Będzina, [w:] Samorząd terytorialny - wspólnota polityczna czy obywatelska?, red P. Romaniuk, Cz. Bugdalski, Bielsko-Biała 2013.
- Podgórska-Rykała J., Polityka równości płci na gruncie lokalnym, [w:] Różni w życiu. Równi w prawach. Równość w polityce lokalnej, red. J. Podgórska-Rykała, Fundacja Grejpfrut, Wrocław 2013.
- Podgórska-Rykała J., Samorządy w akcji – dobre praktyki z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i promowania zasady równego traktowania, [w:] Różni w życiu. Równi w prawach. Równość w polityce lokalnej, red. J. Podgórska-Rykała, Fundacja Grejpfrut, Wrocław 2013.
- Podgórska-Rykała J., (Nie)równe traktowanie, [w:] Różni w życiu. Równi w prawach. Równość w polityce lokalnej, red. J. Podgórska-Rykała, Fundacja Grejpfrut, Wrocław 2013.
- Podgórska-Rykała J., Miejsce jednostek pomocniczych gminy w strukturze zdecentralizowanej administracji publicznej, [w:] Decentralizacja współczesnego państwa. Wybrane problemy, red. R Radek, Uniwersytet Śląski, Katowice 2013.
- Podgórska-Rykała J., Budżet wrażliwy na płeć w jednostkach samorządu terytorialnego – charakterystyka narzędzia, [w:] Z szerszej perspektywy: Gender, red. Ż. Krawczyk-Antońska, A. Wycisk, Katowice 2013.
- Podgórska-Rykała J., Wójkowski G., Hofelmajer-Roś A., Konsultacje społeczne, [w:] Szkoła Partnerstwa. Kompendium współpracy organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego, red. M. Bagrowski, Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej, Wydawnictwo we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.
- Podgórska-Rykała J., Relacja radny – mieszkaniec, jako podstawa funkcjonowania mechanizmów lokalnej demokracji przedstawicielskiej w gminie, [w:] Szkice o Państwie i Polityce, Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, red. A. Kandzi, G. Szewczyk, Katowice 2012.
- Podgórska-Rykała J., Łapaj J., Dotacje samorządu dla organizacji trzeciego sektora, jako element wzmocnienia aktywności obywatelskiej w Polsce, [w:] Polityka a ekonomia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012.
- Podgórska-Rykała J., Równość płci bez tajemnic, [w:] W stronę równości, red. W. Pietrzak, M. Pietrzak-Uszyńska, Fundacja Grejpfrut, Wrocław 2012.

- Podgórska-Rykała J., Sosnowiecka Rada Seniorów - początki i wyzwania, [w:] „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA”, nr 1/1215, 14 stycznia 2017.
- Podgórska-Rykała J., Zasada równości płci i zakaz dyskryminacji w kodeksach etycznych urzędów gmin – dobre praktyki, [w:] „Pracownik Samorządowy”, nr 1/2016.
- Podgórska-Rykała J., Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA”. Dodatek specjalny, październik 2015. Tekst został w całości (45 tys. znaków) opublikowany w materiale konferencyjnym, rozdanym każdemu z 700 uczestników konferencji pt. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.
- Podgórska-Rykała J., Prowadzenie polityki równości płci jako zadanie gminy. Teoria i praktyka, [w:] „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA”, nr 22/1184, październik 2015 oraz [w:] „Pracownik Samorządowy”, nr 10/2015.
- Podgórska-Rykała J., Miasta chcą mieć swoje Uniwersytety Dziecięce, [w:] „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA”, nr 23/1185, listopad 2015.
- Podgórska-Rykała J., Żeby starość nabrała barw, [w:] „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA”, nr 3/1191, styczeń 2016.
- Podgórska-Rykała J., Prawo dostępu do informacji publicznej, [w:] Odkrywamy Grodziec, nr 1 / maj 2014.
- Podgórska-Rykała J., Czym jest „trzeci sektor”?, [w:] Odkrywamy Grodziec, nr 3 / lipiec 2014.
- Podgórska Rykała J., Nasi przedstawiciele u władzy, czy aby na pewno bezRADNI? [w:] Odkrywamy Grodziec, nr 4 / sierpień 2014.
- Podgórska-Rykała J., Demokracja bezpośrednia i jej formy w samorządzie terytorialnym: referendum lokalne i konsultacje społeczne, [w:] Odkrywamy Grodziec, nr 6 / październik 2014.