dr Iwona Lupa-Wójcik

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
Adiunkt w Katedrze Samorządu i Zarządzania

W lutym 2018 r. obroniła pracę doktorską pt. "Potencjał marketingowy mediów społecznościowych" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest autorką trzech popularnonaukowych książek o mediach społecznościowych. W dorobku naukowym autorki znajduje się także kilkadziesiąt artykułów naukowych na temat mediów społecznościowych. Realizatorka wielu projektów badawczych i praktycznych związanych z mediami społecznościowymi. Beneficjent licznych stypendiów naukowych. Główny wykonawca grantów naukowych dedykowanych mediom społecznościowym. Aktywny uczestnik licznych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych tematyce zarządzania, marketingu oraz mediów społecznościowych, w tym m.in. European Conference on Social Media ECSM – jednej z największych konferencji poświęconej tym mediom na świecie. Na szeroką skalę współpracuje ze sferą biznesową w obszarze marketingu i mediów społecznościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako przedsiębiorca, sprzedawca i trener przedsiębiorczości.  Podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: media społecznościowe, e-marketing, marketing, zarządzanie, przedsiębiorczość, ekonomia współpracy (collaborative economy), ekonomia współdzielenia (sharing economy).

Zajęcia: Public relations, E-państwo. Cyfryzacja administracji, Wprowadzenie do marketingu, Podstawy marketingu, Podstawy przedsiębiorczości dla informatyków, Strategie marketingowe,  Innowacje społeczne w gospodarce rynkowej, Prawo internetu (e-learning), Media społecznościowe w marketingu (e-learning).

Przykłady publikacji z ostatnich lat


• Lupa-Wójcik I., Social media strategicznie. Wprowadzenie, Wyd. Naukowe Sophia, Katowice 2018.
• Lupa I., Efektywność działań marketingowych w mediach społecznościowych. Czyli jak osiągać większe zyski z social media, Wyd. Sophia, Katowice 2017.
• Lupa I., Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw, Wydawnictwo Sophia, Katowice 2016.


• Lupa-Wójcik I., Komunikacja wewnętrzna w organizacji wirtualnej na przykładzie Brand24, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie”, Tom 20, 2019, Nr 1.
• Lupa-Wójcik I., Determinants of the engagement of customers in social media, World Scientific News, 2019, Nr 123.
• Lupa I., Efektywność działań marketingowych w mediach społecznościowych. Czyli jak osiągać większe zyski z social media, Wyd. Sophia, Katowice 2017.
• Lupa I., Jakość obsługi klienta w mediach społecznościowych [w:] Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce, red. E. Skrzypek, Lublin 2016
• Lupa I., Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych na przykładzie fundacji „Kupuj odpowiedzialnie” [w:] Współczesne wyzwania zrównoważonej produkcji i konsumpcji, red. M. Paradowska, D. Foryś, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.
• Lupa I., Media społecznościowe jako narzędzie pracodawcy w procesie selekcji kandydatów [w:] Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka-Zarządzanie-Innowacje, red. I. Miciuła, t. I, Wyd. Naukowe Sophia, Katowice 2016
• Lupa I., Customer engagement management in social media using „Sotrender” tool, [w:] Management and algorithms, edited by R. Czahajda, Z. Hazubska, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław 2016.
• Lupa I., Zakres wykorzystania narzędzi analitycznych do monitoringu mediów społecznościowych na przykładzie Brand24,
• Lupa I., Social gaming as a new marketing and management tool [w:] Knowledge – Economy – Society. Strategies, concepts and instruments of management, edited by R. Oczkowska, A. Jaki, B. Mikuła, Cracow University of Economics, Cracow 2016.
• Lupa I., Jakość komunikacji w mediach społecznościowych [w:] Zarządzanie w organizacjach zorientowanych projakościowo, E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2015
• Lupa I., Kryzys employer brandingowy w mediach społecznościowych na przykładzie Empiku [w:] Nauka i wiedza kluczem do poznania świata, red. M. Olkiewicz, M. Drewniak, Słupsk 2015
• Lupa I., Rola mediów społecznościowych w rozwoju mikroprzedsiębiorstw na przykładzie zakładu fryzjerskiego Butter Cut w Krakowie [w:] Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej – obszary zastosowań i kierunki badań, red. J. Gołuchowski, Z. Spyra, J. Maciąg, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015
• Lupa I., Romanse w pracy i ich wpływ na funkcjonowanie w przedsiębiorstwie [w:] Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy, Difin, Warszawa 2015
• Lupa I., Zarządzanie marketingiem w mediach społecznościowych [w:] Współczesne aspekty zarządzania – ujęcie retrospektywne, red. B. Piontek, M. Wróbel, Wyd. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015.
• Lupa I., Budowanie kapitału marki w mediach społecznościowych na przykładzie Virgin America [w:] Współczesne problemy ekonomii, red. A. Krzysztofek, J. Rogalska, Wyd. AT, Kraków 2014, s. 227-236.
• Lupa I., Media społecznościowe jako narzędzie w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] Współczesne problemy zarządzania organizacjami, red. Piwonia-Krzeszowska, T. Małkus, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2014, s. 97-104.
• Lupa I., Marketing mediów społecznościowych w instytucjach kultury – szanse i bariery [w:] Zarządzanie w instytucjach kultury – wybrane zagadnienia, red. Ł. Wróblewski, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014, s. 93-102.
• Lupa I., Rola adwokatów marki w procesie zarządzania wartością marki, Dokonania Młodych Naukowców, Wyd. Creativetime, Kraków 2014, 2/2014, Nr 3.
• Lupa I., Wybrane możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w działalności przedsiębiorstwa, [w:] Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, M. Kuczera, Wyd. Creativetime, Kraków 2014
• Lupa I., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem mediów społecznościowych [w:] Współczesne trendy w zarządzaniu – wyzwania strategiczne, A. Jabłoński, M. Jabłoński, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014
• Lupa I., Zastosowanie mediów społecznościowych w konsultingu – wybrane zagadnienia [w:] Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, red. M. Walczak, A. Wodecka-Hyjek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2014, s. 115-128.
• Lupa I., The role of social media in building customer loyalty. A Case Study of activity of Orange Polska on Facebook social network [w:] Knowledge – Economy – Society. Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Edited by P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2013, s. 591-598.
• Lupa I., Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu w mediach społecznościowych [w:] Zarządzanie w XXI wieku, E. Gołębiowska, tom XIV, zeszyt 12, część II, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013
• Lupa I., Narzędzia analityczne w marketingu mediów społecznościowych [w:] Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, red. S. Wawak, Wyd. Mfiles.pl, Kraków 2013