EKONOMIA SPOŁECZNA - STUDIA II STOPNIA
Studia 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Cel studiów: 

Studia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny.

 

W toku studiów student:

☑️ uzyskuje zaawansowaną wiedzę ekonomiczną odnośnie klasycznych i alternatywnych systemów zaspakajania potrzeb społecznych;
☑️ zdobywa pogłębioną wiedzę prawną wyznaczającą ramy funkcjonowania podmiotów gospodarki społecznej;
☑️ kształtuje umiejętności menedżerskie, potrzebne do kierowania i zarządzania podmiotami gospodarki społecznej;
☑️ kształtuje umiejętności komunikacyjne związane z wyrażaniem własnych poglądów i opinii;
☑️ nabywa umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komunikacyjnych i informacyjnych niezbędnych do aktywności w wirtualnej rzeczywistości.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu społecznym. Traktuje środowisko lokalne jako naturalne zaplecze do prowadzenia działalności zawodowej nie gubiąc przy tym międzynarodowego kontekstu. Posiada przygotowanie do podejmowania i prowadzenia inicjatyw społecznych. Zna zaawansowane techniki mobilizowania kapitału społecznego, umie współpracować z samorządem i kierować pracą zespołów w celu rozwiązywania społecznych problemów. Respektuje wartość społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratycznego państwa. W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów na kierunku ekonomia społeczna nabywa nawyki systematycznego kształcenia się i ciągłego pogłębiania własnej wiedzy.

Program studiów duży nacisk kładzie na przygotowanie do funkcjonowania na współczesnym, międzynarodowym rynku pracy. Jest to związane ze specjalnością dedykowaną zagadnieniom międzynarodowym. Aspekt europejski i globalny jest silnie obecny w programie kształcenia. Absolwent rozumie współzależności występujące we współczesnym świecie i potrafi je wykorzystywać. Zna zasady działania Unii Europejskiej i potrafi korzystać z funduszy unijnych. Posiada wiedzę pozwalającą na wykorzystywanie możliwości wynikających z integracji i globalizacji.

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna tworzą również możliwość pogłębionego rozwoju w sferze umiejętności menedżerskich. Absolwent nabywa umiejętności osiągania celów w ramach pracy zespołowej. Posiada umiejętności przywódcze oraz potrafi stosować mediację i negocjacje w rozwiązywaniu problemów. Potrafi respektować i godzić różne interesy uczestników życia społecznego. Jest również wyposażony w wiedzę dotyczącą mechanizmów prowadzenia kampanii społecznych, służących zjednywaniu przychylności opinii publicznej.

Więcej informacji