dr Hanna Dębska

Doktor nauk prawnych, socjolożka
Adiunkt w Katedrze Samorządu i Zarządzania

Jestem prawniczką i socjolożką. W 2013 r. obroniłam z wyróżnieniem doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, za który otrzymałam Pierwszą Nagrodę w 50-tym Jubileuszowym Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne z dziedziny prawa. W 2016 r. otrzymałam Stypendium Naukowe START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie badań, jak również stypendium Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, dzięki któremu studiowałam na Uniwersytecie Michigan, w USA. Obecnie przygotowuję doktorat z socjologii w Instytucie Studiów Społecznych w Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania naukowe: socjologia prawa, socjologia krytyczna, Pierre Bourdieu, Trybunał Konstytucyjny, socjologia wiedzy.

Zajęcia: Socjologia prawa, Socjologia dla prawników, Podstawy socjologii, Kryminologia i kryminalistyka.

- 7 luty – 2 marca 2019, pobyt badawczy w Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie. Uniwersytet w Bonn, Niemcy
- 1 kwietnia – 30 czerwca 2019 – staż naukowy w Instytucie Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski
- 9 sierpnia – 5 września 2019 – pobyt badawczy, Brown University, Providence, USA.
- 23-28 września 2019 – Summer School of Geometric Data Analysis – Basic Aspects and Advanced Questions, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy
- 24 października – 9 listopada 2018 – pobyt badawczy, École des hautes études en sciences sociale, Paryż, Francja
-17- 21 września 2018 - Geometric Data Analysis, Uppsala University, Szwecja.
-9-13 październik 2017 - Summer School on Geometric Data Analysis, Potsdam Univeristy, Niemcy
- 18 lipiec – 2 sierpień 2016 - Inter-Univeristy Consortium of Political and Social Research, Summer Program in Quantitative Methods of Social Research, University of Michigan, Ann Arbor, USA
- 2012 – Erasmus Program, socjologia, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy (semestr letni)
- 2012 – NICLAS Law Summer School on Minorities, Uniwersystet Wiedeński, Austria (7-21 lipca)
- 2005 – Sheridan College, Brampton, Toronto, Kanada (semestr letni: lipiec – wrzesień)

- 2016 - 2019 – grant NCN, pt. „Ku socjologicznej teorii znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy”, Instytut Studiów Społecznych UW, kierownik: dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW; główny wykonawca.
- 2013 - 2015 – grant NPRH, pt. „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, kierownik: prof. dr hab. M. Czyżewski; wykonawca.
- 2010 - 2013 – grant KBN (obecnie NCN), pt. „Neutralizacja aksjologiczna w prawie”, kierownik: prof. dr hab. K. Pałecki, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Socjologii Prawa; główny wykonawca.

- 2016 – START dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie badań. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
- 2016 – Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, University of Michigan, USA.
- 2016 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za książkę pt. „Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego" (Wydawnictwo Sejmowe, 2015)
- 2015 – Pierwsza Nagroda w 50-tym Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo" na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne za rozprawę doktorską „Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy symbolicznej", Komisja Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,.
- 2011/2012 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

• Hanna Dębska, Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, 328 ss.

- Dębska H., Idea i struktura. Społeczne warunki kształtowania się filozofii i teorii prawa w Polsce, "Państwo i Prawo" 2019 (przyjęte do druku)
- Dębska H., Warczok T., Symbolizm prawa. Trybunał Konstytucyjny jako struktura mityczna, „Państwo i Prawo", nr 5/2018.
- Dębska H., Prawo jako pole (ujęcie modelowe), „Państwo i Prawo”, 2016, nr 9 s. 36-53.
- Dębska H., Trybunał Konstytucyjny w poszukiwaniu legitymizacji. Szkic z socjologii prawa, „Studia Prawnicze” PAN, 2015, nr 4(204), s. 23-41.
- Dębska H., Law’s Symbolic Power: Beyond the Marxist Concept of Ideology “Wroclaw Review of Law, Administration and Economics”, 2015, vol. 2.
- Dębska H., Jeśli cyfrowa demencja istnieje, prawdopodobnie ma klasowy charakter. Polemika z Manfredem Spitzerem, „Polityka Społeczna”, 2015, nr 9, s.25-29.
- Dębska H., Somatyzacja dominacji. Ciało w teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, „Studia Sociologica” VIII, 2015, vol. 1, s. 18-38.
- Dębska H., Warczok T., Hidden Influences. Some Remarks On the Social Constraints Of the Autonomy Of Law, “Przegląd Prawa Publicznego”, 2015, nr 5, s.9-15.
- Dębska H., Warczok T., Sacred Law and Profane Politics. The Symbolic Construction of the Constitutional Tribunal, “Polish Sociological Review”, 2014, nr. 4(188), s. 465-478.
- Dębska H., Iluzje prawniczego Rozumu. O społecznych warunkach praktyk (bez)refleksyjnych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 2014, t. 92, s.11-23.
- Dębska H., Płeć i władza. Kobiety w Trybunale Konstytucyjnym, “Studia Podlaskie”, 2014, t. 22, s. 87-107.
- Dębska H., W okowach prawniczego sensus communis. O trudnościach uprawiania krytycznie zorientowanej socjologii prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, 2014, nr 1(8), s. 18-28.
- Dębska H., Prawo w późnej nowoczesności. Uwagi socjologa prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 2012, t.85, s. 64-84.
- Dębska H., Tworzenie prawa antykryzysowego – dylematy aksjologiczne, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, 2011, nr 2(3), s. 34-46.
- Dębska H., Pozytywistyczna teoria prawa: utopia założeń a konieczność „pozytywizacji wartości”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, PRAWO, 2011, CCC XII, s. 105- 116.
- Dębska H., Unarski J., Wpływ nadmiernej prędkości pojazdu mechanicznego na odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego, „Palestra”, 2099, nr 9-10, s.101-110.

• Hanna Dębska, Strategia wielopozycyjności w półperyferyjnym polu prawnym. Homo academicus na rynku (w:) Polska jako peryferie, T. Zarycki (red.), Scholar, Warszawa 2016, s. 221-240.
• Hanna Dębska &Tomasz Warczok, The Social Construction of Femininity in the Discourse of the Polish Constitutional Tribunal (w:) Questioning the Past, Resisting the Present: Law and Critique in Central Europe, R. Mańko, C. Carcel, A. Sulikowski (ed.), Counterpress 2016, s.106-130.
• Hanna Dębska, Refleksyjność strukturalna prawa. Socjologia Pierre’a Bourdieu, (w:) K. Kaleta, P. Skuczyński (red.) Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, WUW, Warszawa 2015, s. 207-228.
• Hanna Dębska, Od władzy normatywnej do władzy symbolicznej. Podejście Pierre’a Bourdieu, (w:) Wielowymiarowość prawa, J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 390-402.
• Hanna Dębska, Refleksyjna socjologia prawa Pierre’a Bourdieu, (w:) M. Stępień, A. Kociołek-Pęksa (red.) Leksykon socjologii prawa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 311-318.
• Hanna Dębska, Legal Doxa as a Form of Neutralization of Values in the Law. The Case of Constitutional Tribunal Judgments (in:) K. Pałecki (ed.) Neutralization of Values in Law, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 303-351.
• Hanna Dębska, Mowa nienawiści a wolność słowa w Internecie – w poszukiwaniu uniwersalnego rozwiązania. Uwagi na marginesie Jamesa Banksa, (w:) M. Wysocka-Pleczyk, B. Świeży (red.) Człowiek Zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2013, s. 8-17.
• Hanna Dębska, Profesjonalizm notariusza a jego status w świetle Kodeksu Etyki Notariusza. Podstawowe zagrożenia, (w:) M. Pichlak (red.), Profesjonalna Kultura Prawnicza, SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 153-169.
• Hanna Dębska, The apparent dilemma – dangerous consequences. Between the legal and ethical standards, IVR World Congress, Law, Science and Technology, Paper Series D, No 022/212, Goethe Unv. 2012, s.1-13.
• Hanna Dębska, Nowe spojrzenie na strukturę normy prawnej, (w:) P. Mochnaczewski, A. Kociołek- Pęksa (red.), Dobre prawo– złe prawo. W kręgu myśli Gustawa Radbrucha, Wyd.WSZiP, Warszawa 2009, s. 95-105.